Ny klimatmodul ger kombinerade klimat- och kostnadskalkyler

 

Nyligen presenterade Boverkets sin slutrapport ”Klimatdeklaration av byggnader” där man föreslår regeringen att införa lagkrav vid uppförande av byggnader. Rapporten tipsar också om IT-verktyg som kan lindra den ökade arbetsbelastningen som de nya reglerna skulle innebära för byggföretagen. Ett av dessa verktyg sticker tydligt ut från mängden:

– Bidcon är det kalkylverktyg som direkt genererar en kombinerad kostnads- och klimatkalkyl. Du kan enkelt ställa upp alternativa lösningar och snabbt få jämförbara värden för både kostnader och klimatdata, säger Mats Abrahamsson, Elecosoft.

Boverket fick under hösten 2017 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en klimatdeklaration av byggnader där även livscykelperspektivet beaktas. Den 31 januari kom rapporten där

reglerna föreslås omfatta såväl materialval, transport som själva byggnationen. En ytterligare utökning föreslås komma i ett nästa steg.

Att Boverket rekommenderar ett regelverk i två steg handlar om att man hoppas att regeringen snarast börjar införa insatser för en lägre klimatpåverkan. Detta för att, som rapporten beskriver det;  ”öka medvetenheten om byggnaders klimatpåverkan för att i nästa steg styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till att nationella målet om klimatneutralt Sverige 2045 ska uppnås”.

 

Sverige långt framme

– Sverige, Norge och Australien är de länder som hunnit längst i arbetet med klimatberäkningar för byggnader och anläggningar. Men eftersom det hittills inte funnits några konkreta krav på EPD:er (Environmental Product Declaration – miljöfakta enligt internationell standard), har det hittills varit leverantörer som på eget initiativ tagit fram miljövarudeklarationer. Men nu kommer detta på bred front, berättar Anna Pantze, miljöspecialist på Tyréns som tillsammans med Elecosoft tagit fram klimatmodulen till Bidcon.

Tyréns del i projektet är att tillhandahålla relevanta klimatdata för den svenska marknaden, och att kontinuerligt uppdatera den underliggande miljödatabasen i modulen.

– De senaste åren har vi hjälpt många företag och myndigheter med att manuellt ta fram klimatkalkyler och emissionsfaktorer, så det var en viktig erfarenhet i arbetet med klimatmodulen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för användaren, berättar Anna Pantze.

 

Från dagar till sekunder

Just möjligheten att slippa upprätta separata mängdförteckningar för en klimatberäkning i sin kostnadskalkyl sparar massor med tid – i varje projekt. Det finns ett flertal fristående verktyg som beräknar klimatpåverkan för material, transport och byggnation. Men dessa kräver då att man manuellt för in resultaten i kalkylverktyget. Vilket måste göras om varje gång det ska göras en ny mängdberäkning.

–  Och det mängdas redan ofantligt många gånger under ett byggprojekt. Med denna klimatmodul får Bidconanvändaren istället hela klimatberäkningen ”på köpet”, som ett mervärde till den vanliga kalkylen.

–  Det innebär också att man enkelt kan göra olika alternativa beräkningar, och jämföra kostnader, klimatvärde och andra faktorer och se vilken kalkyl som är mest fördelaktig, och veta att alla siffror följer med hela vägen, säger Mats Abrahamsson, Elecosoft.

Förutom kommande lagkrav kommer klimatberäkningar också bli en konkurrensfaktor. Allt oftare har beställarledet uttalade policys kring krav på klimatberäkningar vid upphandlingar.

– Än så länge är det de större byggföretagen i Stockholm, Göteborg och Malmö som börjat ställa dessa krav. Men det är ingen tvekan om åt vilket håll det går, avslutar Mats Abrahamsson.

 

Boverkets rapport ”Klimatdeklaration av byggnader” går att ladda hem här

Om du vill veta mer är du välkommen att delta i vårt webbinar den 10 april: Klicka här