Fortsatt utveckling av verktyg för klimatpåverkan i Bidcon 2018.1

Från och med version 2018.1 av kalkylprogrammet Bidcon är det möjligt att räkna på klimatpåverkan för projekt inom anläggningsbranschen. Detta genom ett fortsatt tätt samarbete mellan Elecosoft och samhällsbyggnadskonsulten Tyréns. Tidigare har det enbart varit möjligt att räkna på klimatpåverkan för byggprojekt, men nu blir det alltså möjligt att redan i kalkylskedet analysera klimatpåverkan även för projekt inom anläggning.

 

Elecosoft och Tyréns har under flertalet år arbetat med att utveckla Bidcon Klimatmodul. Målsättningen har varit att utveckla ett verktyg som hjälper byggbranschen att i tidigt skede kunna analysera ett projekts CO2-utsläpp mot dess kostnader. Kalkylen, med all data, har ansetts vara det optimala underlaget för att beräkna klimatpåverkan. 2016 släpptes Klimatmodulen till Bidcon för byggprojekt. Sedan dess har efterfrågan för så kallade livscykelanalyser ökat. Genom livscykelanalyser beräknas en byggnads samlade miljöpåverkan, från råmaterialutvinning och vidare till produktion, transport, användning och slutbehandling. I takt med att livscykelanalyser blivit vanligare har efterfrågan ökat på ett kvalitetssäkrat verktyg för att kunna beräkna hur stor miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp blir.

I denna version utökar vi klimatmodulen mot ytterligare en disciplin, anläggning, samtidigt som vi breddar den till att även ta livscykelanalysens slutskede (A5) i beaktning. Inom anläggning innefattas stora infrastrukturprojekt där en enkel insikt i klimatbelastning är avgörande för det hållbara byggandet i Sverige. Vi ser därför stora möjligheter med att använda Bidcon klimatmodul för anläggningsprojekt. Vi vet också att entreprenörerna och byggherrarna inom denna bransch har höga ambitioner med att höja medvetenheten om livscykelanalyser och att anlägga klimatsmart, säger Fredrik Pantze på Elecosoft.

 

Läs mer om Bidcon