Kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter – Bidcon – Elecosoft  
Elecosoft

Programvaror och tjänster som formar morgondagens miljöer

Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster för bygg- och installationsbranschen. Genom en kombination av en gedigen branscherfarenhet och teknisk spetskunskap erbjuder vi tjänster och programvaror som verkligen löser dina behov av planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning. LÄS MER

Våra programvaror

Elecosoft utvecklar effektiva och användarvänliga programvaror för hela byggindustrin och för hela byggprocessen. Det är vår hemmaplan och vår passion. Välkända program som hjälper dig med projektplanering, CAD, konstruktion, kalkylering, dimensionering och projekthantering. Och ännu mer är på gång. Våra programvaror utvecklas kontinuerligt efter våra kunders behov och vi introducerar kontinuerligt nyheter som kommunicerar med övriga Elecosoft-program och andras via tex BIM Cloud lösningar. Projektplaneringprogrammet Plancon Powerproject har anpassats efter våra kvalitetskrav och för att fungera tillsammans med övriga programvaror. Vi fortsätter samtidigt utbilda och supporta den "gamla" Plancon.

 

Kalkylering

 

En kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter.

 

Ett kalkylprogram för små och stora företag inom bygg- och anläggningsarbete.

 

Ett program för prissättning av ÄTA-arbeten enligt ventilationsbranschens à-prislistemall.

 

Ett kalkylprogram för ventilationsbranschen utvecklat av ventilationskalkylatorer.

 

Ett komplett system för kalkylering av större anbud och projekt anpassat för VVS-branschen.

 

Mätpennan som hjälper dig att enkelt göra linjära-, areal- och volymmätningar med precision vid beräkningar, budgivning eller planering.

Konstruktion & produktion

 

Ett verktyg för effektiv dimensionering av pelare och balkar i stål och trä enligt Eurokod.

 

Programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor.

 

Ett komplett CAD-verktyg för allt från skiss till produktionsstyrning, allt från en modell (BIM).

Projekthantering

 

Projekthanteringsprogrammet som fungerar som den sammanhållande länken och håller ihop alla dina projekt med ÄTA-listor, dagbok, dokument mm.

Projektplanering

 

Projektstyrning och riskanalys med tidplaner. Du skapar enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med.

 

Plancon Planner är projektplaneringsprogrammet som hjälper till vid tids-, resurs- och kostnadsplanering.

 

Bidcon

Bidcon är vårt senaste kalkylprogram. Genom specialanpassade databaser går det att jobba i Bidcon både i bygg- och installationsbranschen.

 

Kalkylprogrammet Bidcon

 

Vårt senaste kalkylprogram för små och stora företag

Gör din kalkylering enkel

I anbudsskedet gäller det att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Bidcon hjälper dig att säkerställa detta och har många fördelar som gör att du får stöd i ditt kalkylarbete. Elecosoft har arbetat med kalkylering och utvecklat kalkylprogram i mer än 25 år. Bidcon är vårt senaste kalkylprogram och summan av den kunskap och kundönskemål som vi samlat på oss. Programmet är utvecklat i modern teknik vilket gör det möjligt att möta våra kunders och marknadens krav.

Databas med uppslagsböcker

Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker. Alla kalkylposter går enkelt att anpassa till egna förutsättningar. Du kan dels bygga en kalkyl helt från grunden, dels går det att importera färdiga mängduppgifter (Tilläggsmodulen Mängdimport krävs). I båda fallen kan ni utnyttja de mycket omfattande uppslagsböcker som medföljer.

Demo

För att du enklast ska få en inblick i programmet och dess funktioner visar vi dig gärna programmet via en demo. Kontakta oss genom knappen ”boka demo” ovan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Exempel på fördelar med vårt kalkylprogram Bidcon:

  • Gör snabbt en strukturerad och detaljerad kalkyl
  • Välj från våra omfattande uppslagsböcker
  • Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller i ditt projekt
  • Montagetider kopplade till tidlistor och prislistor finns lätt tillgängliga
  • Jämför lätt dina priser mellan olika prislistor och effektivisera dina inköp
  • Gör tid-, lyft- och avropsplaner samt förenkla din projektplanering
  • Exportera och importera prisförfrågan direkt från kalkylsammanställningen

Kalkylprogrammet Bidcon används i olika branscher

Genom specialanpassade databaser kan Bidcon användas vid kalkylering inom en rad områden. Till Bidcon kan du lägga till de databaser du behöver. Detta
innebär att ni kan använda samma program inom företaget oavsett disciplin – Underlättar kunskapsutbytet inom företaget och gör det enkelt att lämna totalkalkyler.
Kontakta oss för att veta mer om hur Bidcon är anpassat för just din bransch.

Idag tillämpas Bidcon för kalkylering inom:

Bidcon olika databaser

Moduler i Bidcon

Till kalkylverktyget Bidcon är det möjligt att allteftersom företaget utvecklas och behoven förändras lägga till en eller flera moduler, för att få tillgång till fler funktioner och därmed ytterligare öka nyttan med programmet.

Uppslagsböcker

Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker som är direkt kopplade till prislistorna. Här får man direkt information om tid/kostnad och du hämtar lätt in detta i din kalkyl, antingen detaljerat och/eller med våra Sammansatta Element.

Mallar

För att snabbt komma igång med din kalkyl finns färdiga kalkylmallar som lätt kan redigeras och sparas efter egna önskemål.

Priser

Tack vare Resurser (neutrala artiklar) kan du få fram lägsta pris oavsett fabrikat. Prissättning kan ske antingen från dina prislistor/rabattbrev, eller med systempriser. Bidcon fungerar även utan någon prislista tack vare systempriser.

Tid

Tiderna hämtas normalt från ATL-listan. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera tider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Eftersom du har tillgång till hela ATL-listan är det enkelt att planera entreprenaden.

Rapporter & Utskrifter

Med hjälp av dynamiska rapporter visas den information som du själv önskar. Detta gör att du kan känna dig helt trygg när du lämnar ditt anbud.

Inköp

För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som behövs till projektet finns det en kalkylsammanställning. I denna sammanställs inte bara artiklar från prislistan utan även montage och offertmateriel som t.ex. centraler och armaturer. Eftersom prislistorna är kopplade till Bidcon gör du snabbt beställningsunderlag. Översikten på valda prislistor gör det lätt att välja lämplig inköpskälla.

Konto

Med modulen Konto ges användaren på flera olika sätt möjlighet att hantera uppgifterna för ekonomiskt konto i programmet. Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan man både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av denna modul finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler man gör. När din kalkyl är klar kan du på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa pengar per konto.

Omkostnadskalkyl

Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark. I kalkylmallen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) som kan redigeras med avseende på Mängd och Innehåll. Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskalkylmall.

Mängdimport

Med modulen Mängdimport har man möjlighet att importera externa mängdfiler till ett projekt. Importformatet ska vara antingen som Text- eller Excelfil. När mängderna väl importerats går det på ett smidigt sätt att prissätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register.

Offertkalkyl

Offertkalkyl gör det möjligt att på ett bra sätt samla alla offerter till ett projekt på ett ställe. Det sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har vissa specialfunktioner. Offertkalkylposterna går också att byggdelskoda och Kontosätta. Med offerthanteringsmodulen ges det dessutom möjlighet till separata påslag på slutsidan avseende offertposterna.

Sammandrag & Á-prislistor

I sammandraget kan du arbeta fram en anbudssumma med hjälp av omkostnader och diverse påslag. Detta gör det enkelt att skapa á-prislistor.

Planering

Kalkylen kan sedan lätt exporteras till vårt projektplaneringsprogram Asta Powerproject där du sedan planerar projektet och kan få fram t.ex. Tidplan, Beläggningsplan och Betalningsplan.

Bidcon klimatmodul

Att beräkna klimatpåverkan på byggnader behöver inte vara svårt

Bidcon Klimatmodul är ett nytt verktyg för beräkningar av byggnaders klimatpåverkan. Genom att koppla CO2-värden till kalkylens mängder kan klimatpåverkansvärdet beräknas och jämföras redan i kalkylskedet. Med den specifika kalkylposten som bärare av materialets kostnad och klimatbelastning kan användaren jämföra olika alternativ utifrån dessa vitala parametrar och direkt se konsekvenser av olika materialval och konstruktionslösningar. Arbetar du redan idag med mängdningar och kalkyler blir det med Bidcon klimatmodul enkelt att även göra en klimatbelastningsberäkning.

Fördelar med Bidcon Klimatmodul

• Byggnadens faktiska mängder ligger som grund för klimatberäkningen, medan andra produkter på marknaden idag ofta arbetar med nyckeltal.
• Genom kalkylmotorn i Bidcon möjliggörs visning av klimatpåverkan utifrån fler dimensioner jämfört med traditionella LCA-verktyg. (Kodstrukturer, lägen, kostnad, tid, etc).
• Genom att ställa klimatpåverkansvärdet sida vid sida med begrepp som kostnad och tid så får användarna ett bra beslutsstöd vid val av material i en byggnation.
• Bidcon Klimatmodul är skapad i samarbete med Tyréns, en stark och välrenommerad aktör inom samhällsbyggande och LCA-beräkningar.

Funktionalitet

Med Bidcon Klimatmodul kompletteras kalkylarbetet med värden för klimatpåverkan i CO2. Uppslagsbokens resurser tillförs värden för CO2, som sedan strålar upp i de högre receptnivåerna i Bidcon, PR och BDT. Kalkylatorn kan därigenom på kalkylposten se värdet för klimatpåverkan bredvid kalkylpostens kostnad och utifrån dessa parametrar optimera kalkylen och få ett bra stöd för beslutsfattande. Resultatet av kalkylens klimatpåverkan kan visas som ett cirkeldiagram, stapeldiagram samt som ett värde i kalkylarksrapporterna.

Data Bidcon klimatmodul

Indata till Bidcon Klimatmodul tas fram av Tyréns LCA-grupp. De grundläggande emissionsfaktorerna för exempelvis de stora materialslagen betong, stål, aluminium och trä tas från databasen Ecoinvent. Övriga indata tas från litteraturen, forskningsstudier, andra databaser samt inte minst från det egna utvecklingsarbetet och arbetet med den första EPD:n för en hel byggnad. All data följer SS-EN 15804 standard.

PDF för utskrift – Bidcon klimatmodul

Bidcon BIM

Samtliga aktörer får tillgång till relevant och aktuell information

Idag pratar vi mer och mer om BIM inom byggbranschen. BIM handlar om att kunna återanvända information genom hela byggnadens livscykel, från idé, utredning, produktion, förvaltning, till rivning. Arkitekten gör en modell, som sedan kan överföras till en entreprenör och senare till förvaltaren. På så sätt reducerar man risken för dubbelarbete och säkerställer att rätt information finns på rätt plats. I vårt kalkylprogram Bidcon finns möjlighet att arbeta med BIM genom en tilläggsmodul. I denna modul finns möjligheterna att importera ifc filer lokalt, alternativt att arbeta med BIM-modeller lagrade i Elecosoft BIM Cloud.

Fördelar med Bidcon BIM i kalkylering

En av de mest slående möjligheter Bidcon BIM tillhandahåller är mängdavtagning direkt från BIM-modellen till kalkylen samt att visuellt kunna hantera kalkylobjekten och hela byggnaden i en 3D vy inne i Bidcon. Mängdavtagningen blir på detta sätt betydligt snabbare men också säkrare, då du i BIM modulen visuellt ser vilka objekt som har en koppling till din kalkyl.

Kalkylkunskapen kommer fortsatt vara vitalt för att forma mängderna till användbara och praktiska kalkylposter. Den information som Bidcon BIM adderar till IFC-filen och BIM-modellen kan i ett senare skede användas för att skapa ett tidsschema i Powerproject BIM. Du kan som kalkylator också välja att koppla enbart mängder från IFC-modellen till befintliga kalkylposter.

Import av modell och viewer

I Bidcon kan man skapa kalkyler som bygger på 3D-modeller som har sparats i IFC-format. Det kallas ”IFC-filer” eller ”IFC-modeller”. Bidcon kan arbeta med IFC-modeller som finns lagrade lokalt eller i Elecosoft BIM Cloud. Genom att koppla ihop kalkylen med IFC-modellen, kan du kopiera objekt från IFC-modellen och importera dem i Bidcons kalkylblad. Vilket gör det möjligt att producera beräkningar som refererar direkt till olika element inom IFC-modeller. Den grafiska representationen av IFC-modellen visas i 3D i en inbygg viewer i Bidcon, där du enkelt kan få en överblick över de olika delarna i projektet och genom egna filter välja vilka delar som ska flyttas till kalkylarket.

Navigera i modellen

I viewern i Bidcon kan du enkelt navigera runt i modellen. Du kan själv välja om du vill arbeta med hela modellen eller zooma in på specifik byggdel. Vid total inzoomning i modellen kan du även se dess interiör. Du kan också välja att tända och släcka delar av modellen.

Användardefinierade mängdavtagningsmallar

I Bidcon BIM har du som kalkylator möjlighet att definiera hur du vill att objekt ska hanteras i en import till kalkylen. Detta är användbart till exempel om en IFC-modell innehåller ett stort antal identiska objekt – kolonner, takplattor, trä bjälklag, som du vill ska visas i Bidcon som ett enda objekt.

En ständigt uppdaterad modell

Bidcon säkerställer att objekten i den grafiskt illustrerade 3D-modellen förblir länkade till kalkylposten i Bidcon. Detta innebär att Bidcon har möjlighet att hantera justeringar i IFC-modellen. När modellen revideras, får användaren också en möjlighet att uppdatera de länkade kalkylposterna utifrån dessa revideringar.

Använda informationen vidare i tidsplanen

När du är klar med kalkylen kan du fortsätta att använda informationen i modellen för att skapa tidspanering i ett 4D-planeringsprogram som till exempel Asta Powerproject.

Molntjänst

Ett säkert och enkelt sätt att använda våra programvaror.

Du kan också hyra Elecosofts programvaror tillsammans med serverplats för att ytterligare förenkla din vardag. Vi kan garantera dig en driftsäker lösning utan att du behöver blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en dator med Internetanslutning. Lösningen gör det möjligt för ditt företag att använda en gemensam server där alla på företaget som kör programmet kan ta del av samma information snabbt och effektivt oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret. Idag kan vi erbjuda molntjänst för våra programvaror Sitecon, Bidcon och Plancon. Molntjänst är en säker och enkel lösning som passar såväl små som stora företag.

 • Enkelt att komma igång.
 • Programmet är installerat och klart att använda. Du får en ikon på ditt skrivbord och en inloggning – sen är det bara att köra.
 • Alla programuppdateringar görs av oss och du får automatiskt ta del av dem.
 • Programmen körs på Citrix server vilket gör att det inte är några problem med en låg uppkopplingshastighet. Det fungerar bra t.ex. med GPRS och 3G uppkopplingar.
 • Inget behov av att investera i en egen server eller Citrix Server för att ta del av fördelarna med gemensam lösning med åtkomst för alla i företaget, oberoende av plats.
 • Minimalt behov av hjälp från IT-konsult, IT-avdelning.
 • Ger dig möjlighet att fokusera på ditt företags kärnverksamhet.
 • Ökad säkerhet då servern står placerad i en driftsäker hall på annan geografisk plats.
 • Backuper tas automatiskt flera gånger per dag.
 • Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månatlig hyreskostnad.
 • Elecosoft kan garantera en driftsäker lösning med optimal funktionalitet.

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.
Våra kurser ges som öppna utbildningar på ett flertal platser i Sverige. Vi tillhandahåller även anpassad utbildning på ort eller distans.

Utbildningar i Bidcon

 
Skriv ut sidan


Intresseanmälan Bidcon

Här kan du skicka ett meddelande till Elecosoft. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

 
 
 

Följ oss

Facebook

Senior utvecklare sökes

Vi söker nu en senior utvecklare till vårt kontor i Skellefteå som vill vara med och utveckla framtidens programvaror för byggbranschen. På Elecosoft kommer du att ingå i ett team […]

 
 
 
https://www.elecosoft.se/ https://www.elecosoft.se/wp/wp-content/themes/consultectema

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.

Stäng