Bidcon är vårt senaste kalkylprogram. Genom specialanpassade databaser går det att jobba i Bidcon både i bygg-, anläggnings- och installationsbranschen.

Läs mer om vår Klimatmodul

Kalkylprogram för bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Gör din kostnadskalkyl enkel

I anbudsskedet gäller det att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Kalkylprogrammet Bidcon, hjälper dig att säkerställa detta och har många fördelar som gör att du får stöd i ditt arbete med kostnadskalkyler. Elecosoft har arbetat med kalkylering och utvecklat kalkylsystem i mer än 25 år. Bidcon är vårt senaste kalkylprogram för bygg- och installationsbranschen, och summan av den kunskap och kundönskemål som vi samlat på oss. Programmet är utvecklat i modern teknik vilket gör det möjligt att möta våra kunders och marknadens krav.

Databas med uppslagsböcker

Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker. Alla kalkylposter går enkelt att anpassa till egna förutsättningar. Du kan dels bygga en kalkyl helt från grunden, dels går det att importera färdiga mängduppgifter ex. från Bluebeam (tilläggsmodulen Mängdimport krävs). I båda fallen kan ni utnyttja de mycket omfattande uppslagsböcker som medföljer.

Demo

För att du enklast ska få en inblick i detta kalkylverktyg och dess funktioner visar vi dig gärna programmet via en demo. Kontakta oss genom knappen ”boka demo” ovan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Exempel på fördelar med vårt kalkylverktyg, Bidcon:

• Gör snabbt en strukturerad och detaljerad kalkyl
• Välj från våra omfattande uppslagsböcker
• Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller i ditt projekt
• Montagetider kopplade till tidlistor och prislistor finns lätt tillgängliga
• Jämför lätt dina priser mellan olika prislistor och effektivisera dina inköp
• Integrerad med Memmo för hantering av ÄTA
Bluebeam-profil för effektiv mängdning
• Gör tid-, lyft- och avropsplaner samt förenkla din projektplanering
• Exportera och importera prisförfrågan direkt från kalkylsammanställningen
• Smart klimatmodul för klimatdeklaration för byggnader
• Mängdavtagning direkt från BIM-modell till kalkylen med tilläggsmodulen Bidcon BIM

Kalkylprogram för olika branscher

Till Bidcon kan du lägga till de databaser du behöver. Detta innebär att ni kan använda samma program inom företaget oavsett disciplin – underlättar kunskapsutbytet inom företaget och gör det enkelt att lämna totalkalkyler. Idag tillämpas Bidcon för kalkylering inom:

null

Bygg

Tryggheten och enkelheten i Bidcon Bygg är något som uppskattas av våra kunder. Bidcons upplägg med mallar, färdiga byggdelstyper och kopplingen till den omfattande databasen gör det enkelt att snabbt skapa en kalkyl som sedan kan redigeras och anpassas på detaljnivå. I din kalkyl kan du välja att arbeta med branschens tidlistor, Bidcon-listan eller egna tidlistor.

Produktblad

null

Anläggning

Bidcon Anläggning är utvecklat för att hjälpa dig att i anbudsskedet hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Databasen för Bidcon Anläggning innehåller färdiga recept enligt Anläggnings-AMA. Alla kalkylposter kan också enkelt anpassas till förutsättningarna i det aktuella projektet.

Produktblad

null

VS

Ett komplett system för dina kalkyler hittar du i Bidcon VS. Här sorterar, grupperar och bygger du upp din kalkyl från grunden eller efter färdiga recept. Montagetider hämtas normalt från VVS-Normtid. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera tider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Du läser enkelt in de grossistprislistor med tillhörande rabattfiler du önskar för rätt kostnader i din kalkyl.

Produktblad

null

El

Bidcon El riktar sig till såväl små som stora företag inom elbranschen. Här skapar du snabbt en detaljerad och visuellt tydlig kalkyl. Bidcon El kan hämta prislistor direkt från grossisternas servrar vilket gör att man lätt kommer åt dagsaktuella inköpspriser.

Produktblad

null

Elkraft

Bidcon Elkraft är utvecklat för dig som kalkylerar på kraftinstallationer upp till 400 kV. Alla artiklar och recept är anpassade efter elkraftsbranschen.I programmet skapar du också rapporter som visar den information som du själv önskar. Detta gör att du kan känna dig helt trygg när du lämnar ditt anbud.

Moduler i Bidcon

Till kalkylverktyget Bidcon är det möjligt att allteftersom företaget utvecklas och behoven förändras lägga till en eller flera moduler, för att få tillgång till fler funktioner och därmed ytterligare öka nyttan med programmet.

Uppslagsböcker
Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker som är direkt kopplade till prislistorna. Här får man direkt information om tid/kostnad och du hämtar lätt in detta i din kalkyl, antingen detaljerat och/eller med våra Sammansatta Element.

Mallar
För att snabbt komma igång med din kalkyl finns färdiga kalkylmallar som lätt kan redigeras och sparas efter egna önskemål.

Priser
Tack vare Resurser (neutrala artiklar) kan du få fram lägsta pris oavsett fabrikat. Prissättning kan ske antingen från dina prislistor/rabattbrev, eller med systempriser. Bidcon fungerar även utan någon prislista tack vare systempriser.

Tid
Tiderna hämtas normalt från ATL-listan. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera tider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Eftersom du har tillgång till hela ATL-listan är det enkelt att planera entreprenaden.

Rapporter & Utskrifter
Med hjälp av dynamiska rapporter visas den information som du själv önskar. Detta gör att du kan känna dig helt trygg när du lämnar ditt anbud.

Inköp
För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som behövs till projektet finns det en kalkylsammanställning. I denna sammanställs inte bara artiklar från prislistan utan även montage och offertmateriel som t.ex. centraler och armaturer. Eftersom prislistorna är kopplade till Bidcon gör du snabbt beställningsunderlag. Översikten på valda prislistor gör det lätt att välja lämplig inköpskälla.

Konto
Med modulen Konto ges användaren på flera olika sätt möjlighet att hantera uppgifterna för ekonomiskt konto i programmet. Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan man både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av denna modul finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler man gör. När din kalkyl är klar kan du på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa pengar per konto.

Omkostnadskalkyl
Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark. I kalkylmallen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) som kan redigeras med avseende på Mängd och Innehåll. Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskalkylmall.

Mängdimport
Med modulen Mängdimport får ni möjlighet att importera externa mängdfiler till ett projekt. Importen hanterar såväl Excel som .txt-filer. När man har importerat mängderna går det på ett smidigt sätt prissätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register.
Genom externa mängdfiler, exempelvis från Bluebeam, kan du knyta dina mängder till våra recept i Bidcons databas. Du får enkelt med alla delar som behövs för installationen och kan snabbt ta fram en kalkyl med rätt pris och material..

Offertkalkyl
Offertkalkyl gör det möjligt att på ett bra sätt samla alla offerter till ett projekt på ett ställe. Det sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har vissa specialfunktioner. Offertkalkylposterna går också att byggdelskoda och Kontosätta. Med offerthanteringsmodulen ges det dessutom möjlighet till separata påslag på slutsidan avseende offertposterna.

Sammandrag & Á-prislistor
I sammandraget kan du arbeta fram en anbudssumma med hjälp av omkostnader och diverse påslag. Detta gör det enkelt att skapa á-prislistor.

Planering
Kalkylen kan sedan lätt exporteras till vårt projektplaneringsprogram Powerproject där du sedan planerar projektet och kan få fram t.ex. Tidplan, Beläggningsplan och Betalningsplan.

Kostnadsavstämnig
Skapa budgetunderlag direkt från en kalkyl med det verksamhetsoberoende verktyget Scudo för kostnadskontroll av projekt eller projektportfölj inkl. ÄTA-hantering. För smidig uppföljning kan kopplingar göras mot ekonomisystem för inläsning av fakturor. Prognoser och rapporter generas för att enkelt kunna följa upp och jämföra projekt.

Bidcon klimatmodul

klimatmodulAtt beräkna klimatpåverkan på byggnader behöver inte vara svårt

Bidcon Klimatmodul är ett nytt verktyg för klimatdeklaration för byggnader. Genom att koppla CO2-värden till kalkylens mängder kan klimatpåverkansvärdet beräknas och jämföras redan i kalkylskedet. Med den specifika kalkylposten som bärare av materialets kostnad och klimatbelastning kan användaren jämföra olika alternativ utifrån dessa vitala parametrar och direkt se konsekvenser av olika materialval och konstruktionslösningar. Arbetar du redan idag med mängdningar och kalkyler blir det med Bidcon klimatmodul enkelt att även göra en klimatbelastningsberäkning.

 

Fördelar med Bidcon klimatmodul
• Byggnadens faktiska mängder ligger som grund för klimatberäkningen, medan andra produkter på marknaden idag ofta arbetar med nyckeltal.
• Genom kalkylmotorn i Bidcon möjliggörs visning av klimatpåverkan utifrån fler dimensioner jämfört med traditionella LCA-verktyg. (Kodstrukturer, lägen, kostnad, tid, etc).
• Genom att ställa klimatpåverkansvärdet sida vid sida med begrepp som kostnad och tid så får användarna ett bra beslutsstöd vid val av material i en byggnation.
• Bidcon Klimatmodul är skapad i samarbete med Tyréns, en stark och välrenommerad aktör inom samhällsbyggande och LCA-beräkningar.

Funktionalitet
Med Bidcon Klimatmodul kompletteras kalkylarbetet med värden för klimatpåverkan i CO2. Uppslagsbokens resurser tillförs värden för CO2, som sedan strålar upp i de högre receptnivåerna i Bidcon, PR och BDT. Kalkylatorn kan därigenom på kalkylposten se värdet för klimatpåverkan bredvid kalkylpostens kostnad och utifrån dessa parametrar optimera kalkylen och få ett bra stöd för beslutsfattande. Resultatet av kalkylens klimatpåverkan kan visas som ett cirkeldiagram, stapeldiagram samt som ett värde i kalkylarksrapporterna.

Data Bidcon klimatmodul
Indata till Bidcon Klimatmodul tas fram av Tyréns LCA-grupp. De grundläggande emissionsfaktorerna för exempelvis de stora materialslagen betong, stål, aluminium och trä tas från databasen Ecoinvent. Övriga indata tas från litteraturen, forskningsstudier, andra databaser samt inte minst från det egna utvecklingsarbetet och arbetet med den första EPD:n för en hel byggnad. All data följer SS-EN 15804 standard.

 

PDF för utskrift – Bidcon klimatmodul

Bidcon BIM

Samtliga aktörer får tillgång till relevant och aktuell information

Idag pratar vi mer och mer om BIM inom byggbranschen. BIM handlar om att kunna återanvända information genom hela byggnadens livscykel, från idé, utredning, produktion, förvaltning, till rivning. Arkitekten gör en modell, som sedan kan överföras till en entreprenör och senare till förvaltaren. På så sätt reducerar man risken för dubbelarbete och säkerställer att rätt information finns på rätt plats. I vårt kalkylprogram Bidcon finns möjlighet att arbeta med BIM genom en tilläggsmodul. I denna modul finns möjligheterna att importera ifc filer lokalt, alternativt att arbeta med BIM-modeller lagrade i Elecosoft BIM Cloud.

Fördelar med Bidcon BIM i kalkylering
En av de mest slående möjligheter Bidcon BIM tillhandahåller är mängdavtagning direkt från BIM-modellen till kalkylen samt att visuellt kunna hantera kalkylobjekten och hela byggnaden i en 3D vy inne i Bidcon. Mängdavtagningen blir på detta sätt betydligt snabbare men också säkrare, då du i BIM modulen visuellt ser vilka objekt som har en koppling till din kalkyl.

Kalkylkunskapen kommer fortsatt vara vitalt för att forma mängderna till användbara och praktiska kalkylposter. Den information som Bidcon BIM adderar till IFC-filen och BIM-modellen kan i ett senare skede användas för att skapa ett tidsschema i Powerproject BIM. Du kan som kalkylator också välja att koppla enbart mängder från IFC-modellen till befintliga kalkylposter.

Import av modell och viewer
I Bidcon kan man skapa kalkyler som bygger på 3D-modeller som har sparats i IFC-format. Det kallas ”IFC-filer” eller ”IFC-modeller”. Bidcon kan arbeta med IFC-modeller som finns lagrade lokalt eller i Elecosoft BIM Cloud. Genom att koppla ihop kalkylen med IFC-modellen, kan du kopiera objekt från IFC-modellen och importera dem i Bidcons kalkylblad. Vilket gör det möjligt att producera beräkningar som refererar direkt till olika element inom IFC-modeller. Den grafiska representationen av IFC-modellen visas i 3D i en inbygg viewer i Bidcon, där du enkelt kan få en överblick över de olika delarna i projektet och genom egna filter välja vilka delar som ska flyttas till kalkylarket.

Navigera i modellen
I viewern i Bidcon kan du enkelt navigera runt i modellen. Du kan själv välja om du vill arbeta med hela modellen eller zooma in på specifik byggdel. Vid total inzoomning i modellen kan du även se dess interiör. Du kan också välja att tända och släcka delar av modellen.

Användardefinierade mängdavtagningsmallar
I Bidcon BIM har du som kalkylator möjlighet att definiera hur du vill att objekt ska hanteras i en import till kalkylen. Detta är användbart till exempel om en IFC-modell innehåller ett stort antal identiska objekt – kolonner, takplattor, trä bjälklag, som du vill ska visas i Bidcon som ett enda objekt.

En ständigt uppdaterad modell
Bidcon säkerställer att objekten i den grafiskt illustrerade 3D-modellen förblir länkade till kalkylposten i Bidcon. Detta innebär att Bidcon har möjlighet att hantera justeringar i IFC-modellen. När modellen revideras, får användaren också en möjlighet att uppdatera de länkade kalkylposterna utifrån dessa revideringar.

Använda informationen vidare i tidsplanen
När du är klar med kalkylen kan du fortsätta att använda informationen i modellen för att skapa tidspanering i ett 4D-planeringsprogram som till exempel Powerproject.

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Hosting
Säker hyrlösning för användning av våra programvaror oavsett om det gäller en eller flera användare och passar såväl små som stora företag. Det är enkelt att komma igång och du slipper blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en enhet med Internetanslutning, installera drivrutinen och logga in för att börja jobba. Kraven på uppkopplingshastighet är låga och det fungerar bra med exempelvis GPRS och 3G.
Elecosoft garanterar en driftsäker servermiljö där backup sker flera gånger per dag och vi sköter alla programuppdateringar, som du automatiskt får ta del av. Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månadskostnad och en lösning som gör det möjligt för alla på ditt företag som använder programmet att ta del av samma information snabbt och effektivt, oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret.

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.
Våra kurser ges som öppna utbildningar på ett flertal platser i Sverige. Vi tillhandahåller även anpassad utbildning på ort eller distans.

Utbildningar i Bidcon