Bidcon Bygg/Anläggning - Elecosoft  
Elecosoft

Programvaror och tjänster som formar morgondagens miljöer

Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster för bygg- och installationsbranschen. Genom en kombination av en gedigen branscherfarenhet och teknisk spetskunskap erbjuder vi tjänster och programvaror som verkligen löser dina behov av planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning. LÄS MER

Våra programvaror

Elecosoft utvecklar effektiva och användarvänliga programvaror för hela byggindustrin och för hela byggprocessen. Det är vår hemmaplan och vår passion. Välkända program som hjälper dig med projektplanering, CAD, konstruktion, kalkylering, dimensionering och projekthantering. Och ännu mer är på gång. Våra programvaror utvecklas kontinuerligt efter våra kunders behov och vi introducerar kontinuerligt nyheter som kommunicerar med övriga Elecosoft-program och andras via tex BIM Cloud lösningar. Projektplaneringprogrammet Plancon Powerproject har anpassats efter våra kvalitetskrav och för att fungera tillsammans med övriga programvaror. Vi fortsätter samtidigt utbilda och supporta den "gamla" Plancon.

 

Kalkylering

 

En kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter.

 

Ett kalkylprogram för små och stora företag inom bygg- och anläggningsarbete.

 

Ett program för prissättning av ÄTA-arbeten enligt ventilationsbranschens à-prislistemall.

 

Ett kalkylprogram för ventilationsbranschen utvecklat av ventilationskalkylatorer.

 

Ett komplett system för kalkylering av större anbud och projekt anpassat för VVS-branschen.

 

Mätpennan som hjälper dig att enkelt göra linjära-, areal- och volymmätningar med precision vid beräkningar, budgivning eller planering.

Konstruktion & produktion

 

Ett verktyg för effektiv dimensionering av pelare och balkar i stål och trä enligt Eurokod.

 

Programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor.

 

Ett komplett CAD-verktyg för allt från skiss till produktionsstyrning, allt från en modell (BIM).

Projekthantering

 

Projekthanteringsprogrammet som fungerar som den sammanhållande länken och håller ihop alla dina projekt med ÄTA-listor, dagbok, dokument mm.

Projektplanering

 

Projektstyrning och riskanalys med tidplaner. Du skapar enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med.

 

Plancon Planner är projektplaneringsprogrammet som hjälper till vid tids-, resurs- och kostnadsplanering.

 

Lexcon/Bidcon Bygg & Anläggning

Kostnaden för att utföra ett projekt beror av de material och produktionsmetoder man väljer. I anbudsskedet gäller det att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Lexcon/Bidcon hjälper dig säkerställa detta och har många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt kalkylarbete.

Lexcon/Bidcon

Lexcon_Bidcon_anlaggning

Ett kalkylprogram för små och stora företag

Fördelar med Lexcon/Bidcon som kalkylverktyg

 • Välj dina konstruktionslösningar från våra gedigna pris- och tidsatta uppslagsböcker
 • Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller i ditt projekt
 • Kontrollera och justera enhetstider och materialpriser
 • Sammanställ kalkylen till ett anbud, en anbudskalkyl
 • Dokumentera strukturerat och professionellt med hjälp av proffsiga rapporter och utskrifter
 • Lexcon/Bidcon är moduluppbyggt vilket gör att programmet kan utvecklas tillsammans med ditt företag

Uppslagsböcker

Lexcon/Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker. Alla kalkylposter går enkelt att anpassa till egna förutsättningar. Du kan dels bygga en kalkyl helt från grunden, dels går det att importera färdiga mängduppgifter (tilläggsmodulen Mängdimport krävs). I båda fallen kan Ni utnyttja de mycket omfattande uppslagsböcker som medföljer.

Priser

Enhetspriserna i databasen uppdateras två ggr/år. I många fall kräver de allt mer knappa marginalerna exakta uppgifter. Det finns därför smidiga funktioner för justering av priser, antingen specifikt för ett projekt eller generellt för ditt företag. I Lexcon/Bidcons tilläggsmodul Prislistehantering ingår register och funktioner för att hantera leverantörer, prislistor och artiklar. På så sätt har du möjlighet att få dina egna avtalspriser direkt i programmet.

Tid och ackordsunderlag

I din kalkyl kan du välja mellan tre olika tidlistor; Nybyggnadslista 99, Ombyggnadslista 99 samt Bidcon-listan. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera enhetstider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Eftersom du har tillgång till ackordstidlistorna kan du enkelt skriva ut ett ackordsunderlag.

Rapporter & Utskrifter

Information blir strukturerat och professionellt dokumenterad i Lexcon/Bidcon. Detta gör att du kan presentera ditt anbud proffsigt och övertygande. Programmet innehåller även en dynamisk bild, vilket gör att du direkt ser hur en förändring påverkar resultatet. Bilderna går givetvis även att skriva ut skalenligt som en detaljritning.

Inköp

För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som behövs till projektet finns det en kalkylsammanställning. I denna sammanställs inte bara ingående material utan även maskiner, arbetare och UE.

Slutsida / Á-pris

På slutsidan kan du arbeta fram en anbudssumma med hjälp av omkostnader och diverse påslag. Därefter kan du även generera á-prislistor.

Bidcon Bygg/Anläggning monitor

Tilläggsmoduler i Lexcon/Bidcon Bygg & Anläggning

Till kalkylverktyget Lexcon/Bidcon Bygg & Anläggning är det möjligt att allteftersom företaget utvecklas och behoven förändras lägga till en eller flera tilläggsmoduler, för att få tillgång till fler funktioner och därmed ytterligare öka nyttan med programmet.

Konto

Med modulen Konto ges användaren på flera olika sätt möjlighet att hantera uppgifterna för ekonomiskt konto i programmet. Lexcon/Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan man både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av denna modul finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler man gör. När din kalkyl är klar kan du på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa pengar per konto.

Omkostnadskalkyl

Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark. I mallkalkylen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) som kan redigeras med avseende på Mängd och Innehåll. Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskalkylmall.

Prislistehantering

Modulen Prislistehantering ger användaren möjlighet att använda leverantörers prislistor i Lexcon/Bidcon. Dels finns det möjlighet att låta leverantörers artiklar vara kopplade till Lexcon/Bidcons resurser och på så sätt kalkylera med rätt pris. Dels kan du använda prislistorna som ytterligare en ”Uppslagsbok”. Denna modul krävs för att kunna läsa in prislistor från Beijer OP.

Lägeshantering

Lägeshanterings modulen ger dig möjlighet att ”dela upp” i kalkylen. Exempel på olika lägen kan vara Hus A, B, C eller Våning 1, 2, 3 etc. I Lexcon/Bidcon har man möjlighet att arbeta med lägen i tre hierarkinivåer. Det finns möjlighet att skriva ut kalkylen fördelad eller sorterad på lägen (samtliga eller ett urval), samt givetvis också summeringar på olika lägen.

Mängdimport

Med modulen Mängdimport har man möjlighet att importera externa mängdfiler till ett projekt. För att importen ska fungera måste mängdfilerna vara av formaten SBEF83, SBXML eller MF95/MF2004. (Vanliga Excel-dokument går också bra.) När mängderna väl importerats går det på ett smidigt sätt att prissätta mängdposterna med hjälp av Lexcon/Bidcons register.

Detaljkalkyl

Med modulen Detaljkalkyl finns det möjlighet att kombinera byggdelstyper, produktionsresultat, resurser och manuella rader i en och samma kalkylpost. Det finns en del fördelar med detaljkalkyler som man idag inte klarar med en byggdelstyp. Man erhåller ytterligare ett led avseende ”matematik”. Man kan placera flera BDT tillsammans. Man kan fritt styra detaljordning och införa både manuella kalkylrader och rubriker. Dessutom kan man ge kapaciteter på enskilda resurser av typ yrkesarbetare och maskiner. Denna funktion kan användas både i Nettokalkylen och i Omkostnadskalkylen.

Offerthantering

Offerthanterings modulen gör det möjligt att på ett bra sätt samla alla offerter till ett projekt på ett ställe. Det sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har vissa specialfunktioner. Offertkalkylposterna går också att BD-koda, Kontosätta samt Lägesfördela. Med offerthanteringsmodulen ges det dessutom möjlighet till separata påslag på slutsidan avseende offertposterna.

Kostnadsavstämning

Med modulen Kostnadsavstämning finns det möjlighet att arbeta med olika budget-, kostnads- och avstämningsfunktioner. I denna modul finns även möjlighet till import av fakturor. Det krävs dock nästan alltid en företagsanpassning av importen beroende på vilket ekonomiprogram som används. Det finns två alternativa sätt att stämma av projekt, det ena är att arbeta med återstående kostnader och för anläggare finns alternativet att arbeta med upparbetade mängder.

Uppslagsbok Miljö

Modulen Uppslagsbok-Miljö innebär att byggaren snabbt och enkelt kan hitta den miljöinformation eller den hjälp som behövs för tillfället. Uppslagsbok – Miljö är direkt länkat till de resurser som nyttjas i kalkylen. Med en enkel knapptryckning når man rätt sida i uppslagsboken. Ett materials miljöpåverkan beskrivs utifrån fyra skeden i livscykeln: Tillverkning, uppförande, användning och rivning. Uppslagsbok – Miljö ger svar på de flesta frågor när det gäller materialval, energifrågor, transporter, kemikalier, checklistor, arbetsmiljöplaner eller miljötermer. Uppslagsbok – Miljö har även en egen ordlista.

Nivåer i Lexcon/Bidcon

Vårt kalkylprogram för bygg och anläggning finns i fem olika användningsnivåer. Från Lexcon K1 som är en digital uppslagsbok till Bidcon E3 som är ett kalkylverktyg för avancerade användare.

Tabellen till höger visar våra olika programnivåer – Lexcon K1, Lexcon K2, Bidcon E1, Bidcon E2 och Bidcon E3. För anläggare har vi tre användarnivåer, Bidcon A1-A3. Dessa motsvarar Bidcon E1-E3.

Nivåer i Bidcon Bygg/Anläggning

Branschspecifikt

Bidcon är utvecklat för bygg och anläggning men beroende på vilken bransch du är verksam inom medföljer olika uppslagsböcker.

Bygg

Bidcon Bygg följer HusAMA 98 och innehåller omfattande uppslagsböcker med byggdelstyper, produktionsresultat och resurser. Programmet är anpassat både för såväl nybyggnad som rivning. Allt går enkelt att anpassa till det unika projektet.

Anläggning

BidCon Anläggning innehåller uppslagsböcker enligt AMA 2010 och enligt Vägverkets MF95/MF2004.

Molntjänst

Ett säkert och enkelt sätt att använda våra programvaror.

Du kan också hyra Consultecs programvaror tillsammans med serverplats för att ytterligare förenkla din vardag. Vi kan garantera dig en driftsäker lösning utan att du behöver blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en dator med Internetanslutning. Lösningen gör det möjligt för ditt företag att använda en gemensam server där alla på företaget som kör programmet kan ta del av samma information snabbt och effektivt oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret. Idag kan vi erbjuda molntjänst för våra programvaror SiteCon, BidCon och PlanCon. Molntjänst är en säker och enkel lösning som passar såväl små som stora företag.

 • Enkelt att komma igång.
 • Programmet är installerat och klart att använda. Du får en ikon på ditt skrivbord och en inloggning – sen är det bara att köra.
 • Alla programuppdateringar görs av oss och du får automatiskt ta del av dem.
 • Programmen körs på Citrix server vilket gör att det inte är några problem med en låg uppkopplingshastighet. Det fungerar bra t.ex. med GPRS och 3G uppkopplingar.
 • Inget behov av att investera i en egen server eller Citrix Server för att ta del av fördelarna med gemensam lösning med åtkomst för alla i företaget, oberoende av plats.
 • Minimalt behov av hjälp från IT-konsult, IT-avdelning.
 • Ger dig möjlighet att fokusera på ditt företags kärnverksamhet.
 • Ökad säkerhet då servern står placerad i en driftsäker hall på annan geografisk plats.
 • Backuper tas automatiskt flera gånger per dag.
 • Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månatlig hyreskostnad.
 • Consultec kan garantera en driftsäker lösning med optimal funktionalitet.

Testa Lexcon Kalkylfakta gratis

Lexcon K1 är en digital bygguppslagsbok som snabbt och enkelt ger dig de kalkyldata du behöver till din kalkyl. Du får enkelt fram nettobyggkostnaden för vald byggdel. Databasen/bygguppgifterna är samma som till vårt kompletta kalkylprogram Bidcon som idag används av hela 1200 företag och har mångdubbelt antal användare.

Låt oss förenkla ditt arbete

Lexcon ger dig bra underlag till din kalkyl och har stora fördelar som underlättar ditt arbete.
Programmet innehåller:

– Flexibla byggdelstyper som enkelt kan förändras och anpassas.
– Möjlighet att spara och återanvända förändrade/anpassade byggdelar.
– Måttsatta sektioner
– Bra utskriftsfunktion för utskrifter av måttsatta byggdelar
– Databas som uppdateras 2 ggr/år, nya priser, nya byggmaterial, nya byggdelstyper.
– U-värde, automatisk u-värdesberäkning vid förändring av byggdelen.
– Information om brandklassning och ljudvärden

Vill du köpa programmet kostar det 3 200 kronor samt 160 kr/månad i underhållsavgift. I underhållsavgiften ingår support och uppdateringar.

Titta på en kortare demofilm av Lexcon genom att klicka på länken. Filmen är med ljud (berättarröst) så tänk på att sätta på ljudet på din dator.
Se en demofilm av Lexcon

Testa gratis

Prova programmet kostnadsfritt genom att kontakta oss på info@consultec.se, fylla i formuläret nedan eller ringa 010-130 87 00. Vi ger dig då en testlicens så att du själv kan prova programmet.

Föredrar du en visning av Lexcon, eller något annat av våra program, erbjuder vi förutsättningsfri och kostnadsfri visning vid besök eller över Internet.

Lexcon

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Förutom våra öppna programutbildningar kan vi erbjuda anpassad utbildning på ort eller distans.

Bidcon Anläggning utbildning

Bidcon Bygg utbildning

 
Skriv ut sidan


Intresseanmälan Bidcon Bygg/Anläggning

Här kan du skicka ett meddelande till Elecosoft. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

 
 
 

Följ oss

Facebook

Senior utvecklare sökes

Vi söker nu en senior utvecklare till vårt kontor i Skellefteå som vill vara med och utveckla framtidens programvaror för byggbranschen. På Elecosoft kommer du att ingå i ett team […]

 
 
 
https://www.elecosoft.se/ https://www.elecosoft.se/wp/wp-content/themes/consultectema

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.

Stäng