Bidcon Klimatmodul

Bidcon Klimatmodul underlättar arbetet med klimatdeklarationer. Komplettera med klimatmodulen till kalkylprogrammet Bidcon och du får automatiskt en kalkyl för klimatpåverkan när du gör din kostnadskalkyl. Här kan du enkelt jämföra kostnader och klimatpåverkan sida vid sida i en och samma kalkyl.

Webinar
Bidcon Klimatmodul

Klimatkalkyl samtidigt som kostnadskalkyl

Med klimatmodulen kompletteras Bidcons kostnadskalkyl automatiskt med värden för klimatpåverkan. Resurser i Bidcons databas tillförs data från Boverkets klimatdatabas och vill man arbeta med värden från EPD:er finns möjlighet till det.

När en kostnadskalkyl är beräknad finns därmed också en kalkyl för klimatpåverkan färdig. Sida vid sida i kalkylen visas kg CO2e-värden, kostnader och tider, vilket gör det lätt att jämföra och optimera kalkylen och få ett bra stöd för beslutsfattande.

Data i klimatmodulen

I klimatmodulen finns möjlighet att arbeta med generisk data från Boverket, värden från Tyréns eller egna EPD:er.

Att beräkna klimatpåverkan
behöver inte vara svårt

Enkelt

Arbetar du redan med kostnadskalkyler i Bidcon blir det med klimatmodulen enkelt att även beräkna klimatpåverkan.

Beslutsstöd

Eftersom klimatpåverkan presenteras sida vid sida med begrepp som kostnad och tid får du ett förbättrat beslutsstöd.

Spara tid

Du sparar tid eftersom klimatberäkningen skapas automatiskt i samband med kostnadskalkylen.

Underlättar klimatdeklarationer

Underlättar arbetet med klimatdeklarationer under hela byggprocessen.

Ta fram underlag till klimatdeklarationen

Anbudsskede

Utförs av: Byggherre, entreprenör, konsult eller deklarant.

Med hjälp av Bidcons klimatmodul kan man i anbudsskedet (anbudskalkyl) föreslå klimatförbättringar genom olika materialval.

Produktionsskede

Utförs av: Byggherre, entreprenör, konsult eller deklarant.

I produktionsskedet följer man upp och noterar faktiskt inbyggt material under projektets gång (produktionskalkyl).

Slutskede

Utförs av: Byggherre, entreprenör, konsult eller deklarant.

I slutskedet tar man ut en rapport från programmet som underlag för klimatdeklarationen (slutsida).