Bidcon är kalkylprogrammet som gör det enkelt att räkna på jobb och lämna anbud, och ökar tryggheten och tillförlitligheten under hela projektets livscykel.

Läs mer om vår Klimatmodul

Kalkylprogrammet för bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Gör snabbt en strukturerad och detaljerad kalkyl

Skapa snabbt detaljerade kalkyler och lämna fler anbud. Bidcon gör det enklare att skapa korrekta kostnadsuppskattningar i kalkylskedet genom att tillhandahålla priser på material och arbetsmoment. Det skapar möjligheter för ökad lönsamhet och minskar risker senare i projektet.

Elecosoft har arbetat med kalkylering och utvecklat kalkylsystem i mer än 25 år. Bidcon är vårt senaste kalkylprogram för bygg- och installationsbranschen, och summan av den kunskap och kundönskemål som vi samlat på oss. Programmet är utvecklat i modern teknik vilket gör det möjligt att möta våra kunders och marknadens krav.

Material, tider och priser

Plocka beståndsdelar till din kalkyl från Bidcons omfattande databaser och uppslagsböcker. Här hittar du material, tider och priser och kan välja mellan allt från enskilda material och personer, till moment eller färdiga rum. Du kan dels bygga en kalkyl helt från grunden, dels går det att importera färdiga mängduppgifter ex. från Bluebeam (tilläggsmodulen Mängdimport krävs).

Demo

För att du enklast ska få en inblick i detta kalkylverktyg och dess funktioner visar vi dig gärna programmet via en demo. Kontakta oss genom knappen ”boka demo” ovan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Exempel på fördelar med vårt kalkylverktyg, Bidcon:

• Montagetider kopplade till tidlistor och prislistor finns lätt tillgängliga
• Jämför lätt dina priser mellan olika prislistor och effektivisera dina inköp
Bluebeam-profil för effektiv mängdning
• Integrerad mot Powerproject för förenklad projektplanering med tid-, lyft- och avropsplaner
• Exportera och importera prisförfrågan direkt från kalkylsammanställningen
• Smart klimatmodul för klimatdeklaration för byggnader
• Mängdavtagning direkt från BIM-modell till kalkylen med tilläggsmodulen Bidcon BIM
• Importera kalkyldata från andra kalkylsystem med hjälp av SBXML. (ex. MAP)

Kalkylprogram för olika branscher

Till Bidcon kan du lägga till de databaser du behöver. Detta innebär att ni kan använda samma program inom företaget oavsett disciplin – underlättar kunskapsutbytet inom företaget och gör det enkelt att lämna totalkalkyler. Idag tillämpas Bidcon för kalkylering inom:

null

Bygg

Tryggheten och enkelheten i Bidcon Bygg är något som uppskattas av våra kunder. Bidcons upplägg med mallar, färdiga byggdelstyper och kopplingen till den omfattande databasen gör det enkelt att snabbt skapa en kalkyl som sedan kan redigeras och anpassas på detaljnivå. I din kalkyl kan du välja att arbeta med branschens tidlistor, Bidcon-listan eller egna tidlistor.

Produktblad

null

Anläggning

Bidcon Anläggning är utvecklat för att hjälpa dig att i anbudsskedet hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Databasen för Bidcon Anläggning innehåller färdiga recept enligt Anläggnings-AMA. Alla kalkylposter kan också enkelt anpassas till förutsättningarna i det aktuella projektet.

Produktblad

null

VS

Ett komplett system för dina kalkyler hittar du i Bidcon VS. Här sorterar, grupperar och bygger du upp din kalkyl från grunden eller efter färdiga recept. Montagetider hämtas normalt från VVS-Normtid. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera tider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Du läser enkelt in de grossistprislistor med tillhörande rabattfiler du önskar för rätt kostnader i din kalkyl.

Produktblad

null

El

Bidcon El riktar sig till såväl små som stora företag inom elbranschen. Här skapar du snabbt en detaljerad och visuellt tydlig kalkyl. Bidcon El kan hämta prislistor direkt från grossisternas servrar vilket gör att man lätt kommer åt dagsaktuella inköpspriser.

Produktblad

null

Elkraft

Bidcon Elkraft är utvecklat för dig som kalkylerar på kraftinstallationer upp till 400 kV. Alla artiklar och recept är anpassade efter elkraftsbranschen.I programmet skapar du också rapporter som visar den information som du själv önskar. Detta gör att du kan känna dig helt trygg när du lämnar ditt anbud.

Grundfunktioner

Uppslagsböcker
Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker som är direkt kopplade till prislistorna. Här får man direkt information om tid/kostnad och du hämtar lätt in detta i din kalkyl, antingen detaljerat och/eller med våra Sammansatta Element.

Mallar
För att snabbt komma igång med din kalkyl finns färdiga kalkylmallar som lätt kan redigeras och sparas efter egna önskemål.

Priser
Tack vare Resurser (neutrala artiklar) kan du få fram lägsta pris oavsett fabrikat. Prissättning kan ske antingen från dina prislistor/rabattbrev, eller med systempriser. Bidcon fungerar även utan någon prislista tack vare systempriser.

Tid
Tiderna hämtas normalt från ATL-listan. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera tider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Eftersom du har tillgång till hela ATL-listan är det enkelt att planera entreprenaden.

Rapporter & Utskrifter
Med hjälp av dynamiska rapporter visas den information som du själv önskar. Detta gör att du kan känna dig helt trygg när du lämnar ditt anbud.

Inköp
För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som behövs till projektet finns det en kalkylsammanställning. I denna sammanställs inte bara artiklar från prislistan utan även montage och offertmateriel som t.ex. centraler och armaturer. Eftersom prislistorna är kopplade till Bidcon gör du snabbt beställningsunderlag. Översikten på valda prislistor gör det lätt att välja lämplig inköpskälla.

Sammandrag & Á-prislistor
I sammandraget kan du arbeta fram en anbudssumma med hjälp av omkostnader och diverse påslag. Detta gör det enkelt att skapa á-prislistor.

Planering
Kalkylen kan sedan lätt exporteras till vårt projektplaneringsprogram Powerproject där du sedan planerar projektet och kan få fram t.ex. Tidplan, Beläggningsplan och Betalningsplan.

Tilläggsmoduler

När ditt företaget utvecklas och behoven förändras finns möjlighet att lägga till en eller flera moduler så att du får tillgång till fler funktioner och därmed ytterligare ökar nyttan med Bidcon.

BIM – Läs mer på noden ovan / eller klicka här.

Klimatmodul – Läs mer på noden ovan / eller klicka här.

Bidcon Connect – Läs mer på noden ovan / eller klicka här.

SDK / API – Läs mer på noden ovan / eller klicka här.

Mängdimport
Med modulen Mängdimport får ni möjlighet att importera externa mängdfiler till ett projekt. Importen hanterar såväl Excel som .txt-filer. När man har importerat mängderna går det på ett smidigt sätt pris-sätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register.
Genom externa mängdfiler, exempelvis från Bluebeam, kan du knyta dina mängder till våra recept i Bidcons databas. Du får enkelt med alla delar som behövs för installationen och kan snabbt ta fram en kalkyl med rätt pris och material.

Omkostnadskalkyl
Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark.
Exempel från Bidcon Bygg: I mallkalkylen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) som kan redigeras med avseende på mängd och innehåll. Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskalkylmall.

Fysiska lägen
Med modulen Fysiska lägen har ni möjlighet att ”dela upp” er kalkyl. Exempel på olika lägen kan vara Hus A, B, C eller Våning 1, 2, 3 etc. I Bidcon har man möjlighet att arbeta med lägen i tre hierarkinivåer. Det finns även möjlighet att skriva ut kalkylen fördelad eller sorterad på lägen (samtliga eller ett urval), samt givetvis också summeringar på olika lägen.

Offertkalkyl
Med modulen Offertkalkyl finns möjlighet att på ett bra sätt samla alla offerter till ett projekt på ett ställe. Det sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har vissa specialfunktioner. Offertkalkylposterna går också att kodsätta, Kontosätta samt lägesfördela. Med offerthanteringsmodulen ges det även möjlighet till separata påslag på slutsidan avseende offertposterna.

Produktionskalkyl
Med modulen produktionskalkyl, får man möjlighet att arbeta i flera skeden i sitt kalkylarbete. Man kan arbeta vidare i sin anbudskalkyl även i produktionsskedet. Anbudskalkylen låses och sparas undan, och en kopia på anbudskalkylen skapas och bildar produktionskalkylen. I denna modul får man tillgång till ÄTA-hanteringen i Bidcon, och man kan arbeta med begrepp som ursprunglig mängd, reglerad mängd, upparbetad mängd. Man kan när som helst komma åt den undansparade anbudskalkylen.

Kostnadsavstämning
Skapa budgetunderlag direkt från en kalkyl med det verksamhetsoberoende verktyget INSKT från Trimma för projektuppföljning eller projektportfölj inkl. ÄTA-hantering. INSIKT integreras mot underliggande källsystem, till exempel ekonomi och fakturasystem, och presenterar en gemensamt bild av projekt- och affärs- data. Prognoser och rapporter generas för att enkelt kunna följa upp och jämföra projekt.

Konto
Modulen Konto ger användaren möjlighet att på olika sätt hantera uppgifterna för ekonomiskt konto i programmet.
Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan man både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av denna modul finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler man gör.
När din kalkyl är klar kan du på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa pengar per konto.

Bidcon klimatmodul

klimatmodulAtt beräkna klimatpåverkan på byggnader behöver inte vara svårt

Bidcon Klimatmodul är ett nytt verktyg för klimatdeklaration för byggnader. Genom att koppla CO2-värden till kalkylens mängder kan klimatpåverkansvärdet beräknas och jämföras redan i kalkylskedet.

Läs mer om klimatmodulen

Bidcon BIM

Samtliga aktörer får tillgång till relevant och aktuell information

Idag pratar vi mer och mer om BIM inom byggbranschen. BIM handlar om att kunna återanvända information genom hela byggnadens livscykel, från idé, utredning, produktion, förvaltning, till rivning. Arkitekten gör en modell, som sedan kan överföras till en entreprenör och senare till förvaltaren. På så sätt reducerar man risken för dubbelarbete och säkerställer att rätt information finns på rätt plats. I vårt kalkylprogram Bidcon finns möjlighet att arbeta med BIM genom en tilläggsmodul. I denna modul finns möjligheterna att importera ifc filer lokalt, alternativt att arbeta med BIM-modeller lagrade i Elecosoft BIM Cloud.

Fördelar med Bidcon BIM i kalkylering
En av de mest slående möjligheter Bidcon BIM tillhandahåller är mängdavtagning direkt från BIM-modellen till kalkylen samt att visuellt kunna hantera kalkylobjekten och hela byggnaden i en 3D vy inne i Bidcon. Mängdavtagningen blir på detta sätt betydligt snabbare men också säkrare, då du i BIM modulen visuellt ser vilka objekt som har en koppling till din kalkyl.

Kalkylkunskapen kommer fortsatt vara vitalt för att forma mängderna till användbara och praktiska kalkylposter. Den information som Bidcon BIM adderar till IFC-filen och BIM-modellen kan i ett senare skede användas för att skapa ett tidsschema i Powerproject BIM. Du kan som kalkylator också välja att koppla enbart mängder från IFC-modellen till befintliga kalkylposter.

Import av modell och viewer
I Bidcon kan man skapa kalkyler som bygger på 3D-modeller som har sparats i IFC-format. Det kallas ”IFC-filer” eller ”IFC-modeller”. Bidcon kan arbeta med IFC-modeller som finns lagrade lokalt eller i Elecosoft BIM Cloud. Genom att koppla ihop kalkylen med IFC-modellen, kan du kopiera objekt från IFC-modellen och importera dem i Bidcons kalkylblad. Vilket gör det möjligt att producera beräkningar som refererar direkt till olika element inom IFC-modeller. Den grafiska representationen av IFC-modellen visas i 3D i en inbygg viewer i Bidcon, där du enkelt kan få en överblick över de olika delarna i projektet och genom egna filter välja vilka delar som ska flyttas till kalkylarket.

Navigera i modellen
I viewern i Bidcon kan du enkelt navigera runt i modellen. Du kan själv välja om du vill arbeta med hela modellen eller zooma in på specifik byggdel. Vid total inzoomning i modellen kan du även se dess interiör. Du kan också välja att tända och släcka delar av modellen.

Användardefinierade mängdavtagningsmallar
I Bidcon BIM har du som kalkylator möjlighet att definiera hur du vill att objekt ska hanteras i en import till kalkylen. Detta är användbart till exempel om en IFC-modell innehåller ett stort antal identiska objekt – kolonner, takplattor, trä bjälklag, som du vill ska visas i Bidcon som ett enda objekt.

En ständigt uppdaterad modell
Bidcon säkerställer att objekten i den grafiskt illustrerade 3D-modellen förblir länkade till kalkylposten i Bidcon. Detta innebär att Bidcon har möjlighet att hantera justeringar i IFC-modellen. När modellen revideras, får användaren också en möjlighet att uppdatera de länkade kalkylposterna utifrån dessa revideringar.

Använda informationen vidare i tidsplanen
När du är klar med kalkylen kan du fortsätta att använda informationen i modellen för att skapa tidspanering i ett 4D-planeringsprogram som till exempel Powerproject.

Bidcon Connect

Se kalkyler direkt i webbläsaren
Ladda upp dina kalkyler till molnet med Bidcon Connect. Med hjälp av denna tilläggsmodul låter du behöriga användare titta på kalkyler direkt i webbläsaren, utan att ha Bidcon installerat.

Filtrera, sortera och gruppera
I webbläsaren kan du se de två vyerna; Kalkylark och Sammanställning. Här får du enkelt överblick genom att filtrera, sortera och gruppera kalkylens data.

 •  Vyn Kalkylark – visar alla kalkylposter som ett projekt innehåller inklusive Offertkalkylark och Omkostnadskalkylark.
 •  Vyn Sammanställning – här summeras de olika resurserna/artiklarna.

Exportera data - SDK / API

Reducera risken för dubbelarbete och säkerställ att rätt information finns på rätt plats genom export eller tillgång till data från Bidcon, som då kan nyttjas i andra system/miljöer. Välj det sätt som passar dig.

API (molntjänst)
All data hämtas i realtid samt ger stor flexibilitet angående vilken data som exporteras och hur.

 • Kalkyler publicerade till Bidcon Connect
 • (Rest) Service med JSON
 • Lättillgänglig (URL + åtkomstnyckel)
 • Säker via SSL / JWT Token

Passar större företag som exempelvis vill använda data till kostnadsavstämning, ackordsunderlag, dashboards med summering av lämnade anbud, sammanställningar av projekt etc.

SDK
Bidcon SDK är ett utvecklingsverktyg som gör det möjligt att som kund själv bygga och anpassa applikationer mot Bidcon. Därmed kan data enkelt hämtas ut från kalkylen till exempelvis andra programvaror, dashboards och Excelmallar.

Fördelar:

 • Flexibelt i vilken data som exporteras och hur
 • All data hämtas i realtid

Passar större företag som exempelvis vill använda data till kostnadsavstämning, ackordsunderlag, dashboards med summering av lämnade anbud, sammanställningar av projekt etc.

SDK Resursexport (fil i visst format)
Med en resursexport kan ett bestämt data exporteras till andra system. Vilken data som exporteras och i vilket format bestäms när exporten byggs.

I nuläget finns följande exportformat:

 • Pyramid affärssystem
 • Visma affärssystem
 • Kundanpassad CSV-export

Passar företag som har behov av att exportera till andra system och vet exakt vad och vart man ska exportera.

 

SDK Excelrapport (anpassad rapport)
Tillhandahåller en begränsad funktionalitet mot SDK för att tex hämta data in i Excel via makron och skapa kundanpassade rapporter

Passar företag som har behov av att analysera data och skapa rapporter men inget behov av att exportera till annat system.

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Hosting
Säker hyrlösning för användning av våra programvaror oavsett om det gäller en eller flera användare och passar såväl små som stora företag. Det är enkelt att komma igång och du slipper blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en enhet med Internetanslutning, installera drivrutinen och logga in för att börja jobba. Kraven på uppkopplingshastighet är låga och det fungerar bra med exempelvis GPRS och 3G.
Elecosoft garanterar en driftsäker servermiljö där backup sker flera gånger per dag och vi sköter alla programuppdateringar, som du automatiskt får ta del av. Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månadskostnad och en lösning som gör det möjligt för alla på ditt företag som använder programmet att ta del av samma information snabbt och effektivt, oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret.

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.
Våra kurser ges som öppna utbildningar på ett flertal platser i Sverige. Vi tillhandahåller även anpassad utbildning på ort eller distans.

Utbildningar i Bidcon