Tänk dig en vardag där arbete automatiseras och förenklas samtidigt som uppdaterad information alltid är tillgänglig för alla parter i ett byggprojekt. Om du startar med en enkel skiss eller importerar planritningen från ett annat CAD-program, kan du intuitivt och snabbt bygga upp en intelligent och komplett 3D-modell av projektet i DDScad.

Läs mer om våra tjänster genom DDS-CAD

CAD-programmet för dig som projekterar eller tillverkar hus

DDScad förenklar och effektiviserar din vardag oavsett om ert företag arbetar med bygglov eller med produktion. I programvaran finns både en arkitektdel och en konstruktionsdel så du enkelt kan färdigställa hela projektet. Det finns även möjlighet att skräddarsy funktionalitet i programmet så den passar just er specifika verksamhet, exempelvis för att få ert unika utseende på ritningar.

Elecosoft är återförsäljare av DDScad som utvecklas av Data Design System, läs mer på www.dds-bi.no

En programvara - två varianter

DDS-CAD Arkitekt

DDScad Arkitekt är främst anpassad för arbete med de tidiga faserna i projekteringsprocessen som exempelvis skissande av modell, framtagande av bygglovhandlingar, visualiseringar, mängdning etc. Dessutom kan det som skapas också nyttjas som underlag i DDScad Konstruktion.

Du arbetar hela tiden i 2D-läge men samtidigt skapas automatiskt en 3D-vy. Det gör att du enkelt kan växla mellan dessa lägen för att skapa en komplett bild av modellen. Funktionerna är utformade på ett intuitivt sätt och du har hela tiden tillgång till verktygs-set, menyer och hjälp på svenska.

Det finns flera möjligheter att kommunicera med andra programvaror, både ur ett import- och exportperspektiv, till exempel via IFC, DWG/DXF, 3D-format, bildfiler m.m.

DDS-CAD Konstruktion

DDScad Konstruktion är ett komplement till arkitektdelen och som används till att ta fram produktionshandlingar för de olika byggnadsdelarna som exempelvis golv, vägg och tak. Detta sker med en hög grad av automatisering, vilket gör det väldigt enkelt och snabbt, samtidigt som risken för fel minimeras. Möjlighet finns även att överstyra denna automatik om så behövs, för att ha full frihet att kunna påverka slutresultatet och utseendet på ritningarna.

Med DDScad Konstruktion kan du även ta fram så kallade styr-/maskinfiler på ett väldigt enkelt sätt. Dessa kan i sin tur användas som input till kapanläggningar, elementlinjer, laserprojicering, m.m.

Hantering av IFC-filer gör det möjligt att kvalitetssäkra att modellen är korrekt med avseende på mått m.m. Det är även enkelt att utföra kollisionskontroller gentemot andra discipliners modeller så som ventilation, rör eller el.

IFC i DDScad

3D-modeller som skapas i DDScad kan exporteras till en IFC-fil. Filen innehåller modellens alla beståndsdelar, d.v.s. olika skikt och dess objekt så som reglar, läkt, skivor, isolering m.m. Den är anpassad för att kontrollera att olika objekt finns med i modellen, samt att de ligger på rätt ställen. Du kan även använda filen för att utföra kollisionskontroller mellan olika discipliner (bygg, VVS samt el). IFC-formatet är standariserat (ISO), neutralt och öppet, vilket gör det möjligt att enkelt dela information mellan aktörer och olika programvaror.

Du kan även utföra det omvända – importera IFC-filer som är skapade i andra CAD-program.

BIM i DDS-CAD

Vad menas med BIM och vad är fördelarna?

Förenklat skulle man kunna säga att BIM är ett koncept som beskriver hur man genom digitalisering hanterar all information som cirkulerar genom en byggnads livslängd (från projektering till förvaltning). Det centrala med BIM är att återanvända den information som finns i de olika processerna. BIM är värdefull ur ett ekonomiskt perspektiv och skapar bättre förståelse för de olika processerna.

BIM bygger kort och gott på användningen av 3D-modeller av det som ska byggas, samt den information (parametrar/metadata) som kopplas till dessa modeller. Fördelen med konceptet är: att om du ändrar t.ex. parametrar/metadata så kommer dessa att slå igenom även i din 3D-modell, och vice versa.

Detta ger framförallt en ökad kontroll och kvalitet på projekteringen, ökad lönsamhet under byggproduktionen samt bättre drift/underhåll efter byggnationen.

Möjligheterna till kommunikation, visualisering, simulering och kalkyl är i det närmaste obegränsade.

Övriga funktioner

Presentation och visualisering

Med DDScad kan du visualisera och presentera dina modeller på ett antal olika sätt. Fotorealistiska 3D-presentationer, där du i realtid kan flytta dig runt i byggnaden och de enskilda rummen underlättar kommunikationen mellan kund och säljare. Tillsammans kan ni prova ut alternativa lösningar. När som helst kan du med ett musklick hämta ut relevant information; från animeringar och ”fotografier” av det färdiga huset till perspektiv, planer, fasader, sektionsritningar och dörr-/fönsteruppställning m.m.

Vi kan även erbjuda ytterligare komplettering genom visualiseringsverktyget Twinmotion, för att skapa exempelvis panoramabilder och filmer (VR/360°). Läs mer om Twinmotion här!

Bjälklag

Bjälklagsområde hämtas från DDScad Arkitekt och från detta kan det tas upp förslag till bjälklag inklusive kant-, avväxling- och modulbjälkar. På denna ritning arbetas det i en enkel dialog med programmet, och man bygger upp bjälklaget med automatisk utläggning. Det finns också funktioner för förstärkningar, laskar, kortlingar, etc. Efter att bjälkarna placerats, kan man interaktivt anpassa bjälkarna till de byggnadsmässiga kraven. T.ex. kan detta gälla runt trapp- och skorstensöppningar, där man kan sträcka/förkorta bjälkar eller ändra dimensioner. Bjälklaget kan måttsättas automatiskt med funktioner för att måttsätta huskropp, schakt, bjälkar, skivor, mm.

Kaplistor

Kaplistan kan antingen skrivas ut direkt eller infogas i ritningen. Kaplistan kan innehålla all relevant information för varje enskild bjälke; typ, dimension, längd, kapvinklar, detaljhänvisningar, bjälkes-nummer, antal. I tillägg läggs det ut namn, adress, datum etc. Det kan också skapas en egen löpmeterlista som räknar ut totalt antal meter av t.ex. 45 x 195 bjälkar.

Golv- och takelement

Modul för golv- och takelement baserar sig i stor grad på samma princip som ”regelverksmodulen” och där geometri för det enskilda elementet definieras i DDScad Arkitekt och hämtas över till DDScad Konstruktion för automatisk utläggning av kantbjälkar, avväxling- och modulbjälkar samt ytterligare skikt för skivor, läkt, etc..

Export till produktion

Speciellt med tanke på golv/tak/elementproduktion kan kunden lägga in egna lösningar med tillhörande automatisk insamling av ritningar och listor. Stora besparingar kan därmed uppnås genom automatisering av processer, kvalitetssäkring samt vidare styrning av maskiner och utrustning. Både kapanläggning och större produktionsanläggning kan styras från samma datakälla, t.ex. elementlinjer för vägg-, golv-, och takproduktion.

Regelverk – väggelement

Regelverksmodulen är anpassad för antingen lösvirke eller elementproduktion av väggar och är i hög grad automatiserad och baserad på 3D-modellen från DDScad Arkitekt. På en förenklad ”planritning” väljs vilka väggar som ska kopplas mot andra väggar. Det sätts då in extra reglar som gör det möjligt att fästa väggarna mot varandra. På samma sätt kan det infogas extra förstärkningar för punktlaster, balkar, takstolar etc. Du kan välja olika hörn, fönster/dörrkonstruktioner, regeldimensioner, cc-avstånd, osv.

En enskild vägg kan behandlas en åt gången eller alla väggarna kan skapas i en sekvens. Programmet hanterar också utläggning av insida/utsida skivor, läkt och stående/liggande panel. Egna ritningar av en eller flera av dessa vägglager kan sättas samman med själva regelverksritningen. Varje vägglager kan infogas individuellt. Alla mått, det vara sig läktdimension, neddrag av panel, etc. styras och läsas från 3D-modellen.

Egna sektionsfigurer kan användas för att symbolisera detaljer över fönster, speciella reglar m.m. För varje vägg skapas en kaplista. Det kan också skapas en egen ”våningslista” som summerar upp alla reglar av lika längd, osv. På samma sätt kan det framställas en löpmeterlista som räknar ut totalt antal av t.ex. 45 x 145 reglar använda i våningen. Väggarna kan byggas som full 3D-ritning, dvs. med tjocklek på reglar, läkt, skivor, etc. och kan därefter sättas samman automatiskt, så att en full 3D-modell av konstruktionen kan visas. Horisontalsektion visar tydligt hur väggarna ska kopplas samman.

Data Design System ASA

Elecosoft är återförsäljare av programvaran DDScad. Programvaran är utvecklad av Norska företaget Data Design System (numera Graphisoft Scandinavia AS). Namnet Data Design System (DDS) har genom mer än 25 år stått för precision, kvalitet och uppfinnaranda.

Programvaran är utvecklad av Norska företaget Data Design System (numera Graphisoft Scandinavia AS). Namnet Data Design System (DDS) har genom mer än 25 år stått för precision, kvalitet och uppfinnaranda.

DDS bildades i Norge 1984 och slogs fr.o.m. 2022 ihop till ett företag, tillsammans med företaget Graphisoft SE. Programmet är idag ett av de ledande programvaruföretagen inom sin målgrupp, med mer än 12.000 installerade licenser över hela Europa. Företagets filosofi är innovation i produkt och flexibilitet mot kunden. Ett team av medarbetare med idérikedom och hög grad av motivation står för detta. Trähusföretag, hantverksföretag, byggnadsförvaltning, industri och skolor är typiska kunder, som drar nytta av 25 års utvecklingserfarenhet och säkerhet i ett internationellt företag med en solid finansiell bas.

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar för 3D-CAD programmet DDScad. Vi håller oftast våra utbildningar på våra kontor runt om i Sverige, men om ni önskar finns det även möjlighet att vi kommer ut till er och hålla utbildningen där.

DDScad utbildning

Systemkrav

För information om vilka systemkrav som ställs för att använda DDScad hänvisar vi till Data Design Systems hemsida.

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Ladda hem senaste versionen av DDS-CAD

Du som är kund kan ladda hem senaste versionen av DDScad via DDS hemsida.

Observera att användarnamn och lösenord krävs vid nedladdning av DDScad. Välkommen att kontakta oss om du saknar detta.