Tänk dig en vardag där arbete automatiseras och förenklas samtidigt som uppdaterad information alltid är tillgänglig för alla parter i ett byggprojekt. Om du startar med en enkel skiss eller importerar planritningen från ett annat CAD-program, kan du intuitivt och snabbt bygga upp en komplett 3D-intelligent modell av projektet i DDS-CAD.

Läs mer om våra tjänster genom DDS-CAD

Med CAD-programmet, DDS-CAD, skapas tredimensionella modeller för arkitekter och konstruktörer

Effektivt CAD-program

DDS-CAD arkitekt, är ett arkitekt-program byggt kring ett tredimensionellt projekteringsverktyg och innehåller funktioner som förenklar och effektiviserar vardagen. Symbolbibliotek, menyer, beskrivningar och administration av ritningar är anpassad användarna och har lokalt språkbruk. Arkitekt-modulen är avlastande och inspirerande att arbeta med. DDS-CAD är ett CAD-program som arbetar på samma sätt som användaren tänker. Med val från menyer och ”musklick” kan du effektivt arbeta dig igenom ett projekt med hjälp av ett CAD program.

Skissverktyg

På ett enskilt sätt bygger du upp en 3-D modell. Med DDS-CAD Arkitekt kan du direkt betrakta modellen från flera vinklar. Detta ger dig en värdefull visualisering som är till stor hjälp. Det är också en gyllene utgångspunkt för samtal med byggherre, myndigheter och andra discipliner.

Fotorealistisk presentation

Direkt visuell återgivning av dina val ger dig bättre lösningar. Fotorealistisk 3D-presentation, där du ”här och nu” kan flytta dig runt i huset eller ”vandra” in i huset och enskilda rum, öppnar för en ny dimension i kommunikationen mellan kund och säljare. Tillsammans kan ni prova ut alternativa lösningar. När som helst kan du med ett musklick hämta ut relevant dokumentation. Från animationer och ”fotografier” av det färdiga bygget, perspektiv-,plan-,fasad- och sektionsritningar till dörr- och fönsterschema m.m. Måttsättning sker automatiskt.

Bättre kommunikation

Direkt visuell återgivning på dina val ger Arkitektens ritningar och informationen formar underlaget för andras arbete. Beskrivande ritningar och dokumentation är en nödvändighet. Projektets data är säkert sparat i ett ordnat system. Små ändringar som oftast har stor betydelse och är arbetskrävande, blir snabbt utfört. Detta resulterar till aktuella ritningar vid varje tidpunkt. Ritningar i 3D är av ovärderlig hjälp för VVS, el och byggnadsingenjörer. Resultatet är bättre kommunikation, färre fel och avsevärt bättre kvalitet. Projektdata som är sparad i DDS-CAD Arkitekt kan användas vidare och kopplas mot andra program och system, t.ex. mängd- och beräkningsprogram, statisk beräkning och kontrollfunktion. Kommunikationen med andra discipliner blir mer fullständig och rationell.

Rita hus i 3D

DDS-CAD Konstruktion är ett mycket effektivt verktyg för i det närmaste automatisk framställning av ritningar i 2D och 3D med tillhörande kap- och styckelistor. Alla relevanta data hämtas från 3D modellen som är producerad i DDS-CAD Arkitekt eller överförd från andra CAD-program och bearbetad via DDS-CAD. Alternativa konstruktionslösningar och detaljer kan väljas av operatören. Utifrån dessa val kan programmet visa detaljer, numrera och måttsätta lösningarna. Man kan vid varje tidpunkt interaktivt göra de ändringar som är nödvändiga. Konstruktionsmodellen kan visualiseras i 3D som renderad modell med eller utan färger och ge en ritning som också är anpassad för en ”gör det själv”-byggare.

Bjälklag

Bjälklagsområde hämtas från DDS-CAD Arkitekt och från detta kan det tas upp förslag till bjälklag inklusive kant-, avväxling- och modulbjälkar. På denna ritning arbetas det i en enkel dialog med programmet, och man bygger upp bjälklaget med automatisk utläggning av kant-, avväxling- och modulbjälkar. Det finns också funktioner för förstärkningar, laskar, kortlingar, etc. Efter att bjälkarna placerats, kan man interaktivt anpassa bjälkarna till de byggnadsmässiga krav. T.ex. kan detta gälla runt trapp-/skorstensöppningar, där man kan sträcka/förkorta bjälkar eller ändra dimensioner. Bjälklaget kan måttsättas automatiskt med funktioner för att måttsätta huskropp, schakt, bjälkar, skivor, mm.

Elecosoft är återförsäljare av DDS-CAD som utvecklas av Data Design System,
läs mer på www.dds-bi.no

Detaljer

Det kan väljas speciella detaljer för varje bjälkesände. Vanligtvis kan det vara önskvärt att specificera sådan detaljhänvisning (märkning) för modulbjälkar som ska skarvas mot en stålbalk (HEB). Detta kan visas i ritning och kaplista. Alla bjälkarna som läggs ut i bjälklaget blir sorterade på typ, dimension, längd, kapvinkel etc., så att identiska bjälkar får samma bjälkesnummer.

Kaplista

Kaplistan kan skrivas ut direkt eller infogas i ritningen. Kaplistan kan innehålla all relevant information för varje bjälke; typ, dimension, längd, kapvinklar, detaljhänvisningar, bjälkes-nummer, antal. I tillägg läggs det ut namn, adress, datum etc. Det kan också skapas en egen löpmeterlista som räknar ut totalt antal meter av t.ex. 45 x 195 bjälkar.

Takplan

Takmodulen hanterar både 2D och 3D framställningar. En komplett 3D konstruktions-modell av bygget kan därmed skapas. I tillägg kan man få ut elevationer av måttsatta åsar med angivna hak-, start- och ändavslutningar för arbetsritningar.

Golv- och takelement

Modul för golv- och takelement baserar sig i stor grad på samma princip som ”regelverksmodulen” och där geometri för det enskilda elementet definieras i DDS-CAD Arkitekt och hämtas över till DDS-CAD Konstruktion för automatisk utläggning av kantbjälkar, avväxling- och modulbjälkar samt ytterligare skikt för skivor, läkt, etc..

IFC-lagring

DDS-CAD Konstruktion är förberett för att kunna exportera både trävirke (bjälkar/reglar/läkt), isolering och skivor till IFC modell.

Export till produktion

Speciellt med tanke på golv/tak/element-produktion kan det läggs in kundens egna lösningar med tillhörande automatisk insamling av ritningar och listor. Stora besparingar kan därmed uppnås genom automatisering av processer, kvalitetssäkring samt vidare styrning av maskiner och utrustning. Både kapanläggning och större produktionsanläggning kan styras från samma datakälla, t.ex. elementlinjer för vägg-, golv-, och takproduktion.

Regelverk – väggelement

Regelverksmodulen är anpassad antingen lösvirke eller elementproduktion av väggar och är i hög grad fullautomatiserad och baserad på 3D modellen från DDS-CAD Arkitekt. På en förenklad ”planritning” väljs vilka väggar som ska kopplas mot andra väggar. Det sättas då in extra reglar som gör det möjligt att fästa väggarna mot varann. På samma sätt kan det infogas extra förstärkningar för punktlaster, balkar, takstolar etc. Det kan väljas olika hörn, fönster/dörrkonstruktioner, regeldimensioner, cc-avstånd, osv. En enskild vägg kan behandlas en åt gången eller alla väggarna kan skapas i en sekvens. Programmet hanterar också utläggning av insida/utsida skivor, läkt och stående/liggande panel. Egna ritningar av en eller flera av dessa vägglager kan sättas samman med själva regelverksritningen. Varje vägglager kan infogas individuellt. Alla mått, det vara sig läktdimension, neddrag av panel, etc. styras och läsas från 3D modellen. Egna sektionsfigurer kan användas för att symbolisera detaljer över fönster, speciella reglar mm. För varje vägg skapas en kaplista. Det kan också skapas en egen ”våningslista” som summerar upp alla reglar av lika längd, osv. På samma sätt kan det framställas en löpmeterlista som räknar ut totalt antal av t.ex. 45 x 145 reglar använda i våningen. Väggarna kan byggas som full 3D ritning, dvs. med tjocklek på reglar, läkt, skivor, etc. och kan därefter sättas samman automatiskt, så att en full 3D modell av konstruktionen kan visas. Horisontalsektion visar hur väggarna ska kopplas samman och är mycket illustrativ.

DDS-CAD Arkitekt också med timmer

DDS CAD ger dig en bättre visualisering av “byggnaden”. Användaren kan ta kunden med på en “vandringstur” i och runt byggnaden både invändigt och utvändigt i en fotorealistisk framställning. Du kan i tillägg lägga in bild av tomten så att kunden ser hur byggnaden ser ut i terrängen. Vårt CAD-program ger dig sektion, fasader, plan, arbetsritningar, mängdlistor – och hanterar också timmerväggar.

IFC

Utvecklingsformatet för BIM är IFC. IFC står för Industry Foundation Classes och är ett öppet, ISO-standardiserat dataformat.

Att det är öppet betyder att alla programleverantörer som vill kan lägga in stöd för IFC. Men för att leverera programvara som stöder IFC, måste leverantören gå genom stränga certifieringsrundor i regi av organisationen som är skapad för att hålla ordning på formatet, IAI.

BIM

Du har säkert hört, begreppen BIM och IFC. En del säger buildingSMART, och andra nämner IAI. Kort sammanfattat är BIM förkortningen av Building Information Model.

Det betyder att du som rådgivare inom disciplinerna el och VVS kan motta innehållsrika datamodeller av byggnader från arkitekt. En innehållsrik datamodell är mycket mer än en 3D presentation av bygget. Här kan du finna egenskaper som rumsschema, yta och volym på rum, rumsnummer, rumsnamn osv.

I tillägg kan du få egenskaper för golv, väggar, fönster, dörrar och tak, samt stolpar, bjälkar och beklädnad. Har du riktigt tur kan du också få egenskaper som U-värde på alla byggnadssobjekt och driftstemperatur i varje rum.

I motsats till den traditionella 2D planritning som inte innehåller just mer än strecktyper, färg och lager, kan du med en BIM komma ett långt steg i processen med att planlägga dina tekniska installationer redan samma dag som du får arkitektmodellen.

Data Design System ASA

Elecosoft är återförsäljare av programvaran DDS-CAD. Programvaran är utvecklad av norska företaget Data Design System. Namnet Data Design System (DDS) har genom mer än 25 år stått för precision, kvalitet och uppfinnaranda.

DDS bildades i Norge 1984 och är i dag ett av de ledande programvaruföretagen inom sin målgrupp, med mer än 12.000 installerade licenser över hela Europa. Företagets filosofi är innovation i produkt och flexibilitet mot kunden. Ett team av medarbetare med idérikedom och hög grad av motivation står för detta. Trähusföretag, hantverksföretag, byggnadsförvaltning, industri och skolor är typiska kunder, som drar nytta av 25 års utvecklingserfarenhet och säkerhet i ett internationellt företag med en solid finansiell bas.

Dokument

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar för 3D-CAD programmet DDS-CAD. Vi håller oftast våra utbildningar på våra kontor runt om i Sverige, men om ni önskar finns det även möjlighet att vi kommer ut till er och hålla utbildningen där.

DDS-CAD utbildning

Systemkrav

För information om vilka systemkrav som ställs för att använda DDS-CAD hänvisar vi till Data Design Systems hemsida.

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Ladda hem senaste versionen av DDS-CAD

Du som är kund kan ladda hem senaste versionen av DDS-CAD via DDS hemsida.

Observera att användarnamn och lösenord krävs vid nedladdning av DDS-CAD. Välkommen att kontakta oss om du saknar detta.

Referenser