I Asta Powerproject skapar du enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med. Det kraftfulla och lättarbetade systemet skapar ständigt nya möjligheter för dig som arbetar med tidsplanering. Genom uträknade kalkyler och analyser kommer ni fram till hur ni på bästa sätt fördelar resurser och tillgångar inför ett nytt projekt eller ny period.

Projektstyrning med riskanalys och tidsplanering

Fördelar med Asta Powerproject:

 • Den hierarkiska strukturen där man hela tiden har en översikt av projektstrukturen i projektvyn
 • Enkel dra-och släpp teknik för alla tilldelningar
 • Möjlighet att koda, sortera och filtrera projektet efter godtyckligt antal parametrar
 • Enkelt att skapa snygga lättlästa utskrifter med egen design
 • Enkel flexibel resurshantering med tydlig presentation av resurskurvor av valfritt slag

Projektplaneringsprogrammet som passar många branscher

Asta Powerproject är ett lättanvänt projekt- och tidsplaneringsverktyg som passar de flesta tillämpningar. Över 35 000 användare i Sverige och Europa använder Asta Powerproject för sin projektstyrning och för att utföra eventuella riskanalyser. Bygg- och installationsbranschen är ett stort tillämpningsområde, men det finns många andra som t.ex. kommunal verksamhet, konsultverksamhet, transportplanering, bemanningsplanering, industri etc.

Asta Powerproject

Professionell tidsplanering – snabbt och enkelt
Vårt tidsplaneringsverktyg Asta Powerproject har gjort sig känt genom att det är så enkelt att använda. Användargränssnittet är intuitivt och direkt. Arbetssätt, menyflikar, snabbtangenter etc känner du igen från Microsoft® Office®. Du arbetar ofta på samma sätt som för hand. Arbetsuppgifter och milstolpar med sina inbördes logiska samband – med överlapp eller fördröjningar – ritar du helt enkelt med musen direkt i tidsplanen.

Du kan flytta och kopiera, i höjdled och sidled, inom en tidsplan, mellan tidplaner, mellan projekt, ändra tidsskalan kontinuerligt, ha olika tidsskalor på olika ställen i tidsplanen, utforma datumfältet efter eget huvud, använda intuitiv drag- och släpp-teknik för att göra tilldelningar av kalendrar, koder, resurser, kostnadsställen etc. Du kan även skapa aktivitetskataloger för att snabbt kunna infoga en hel grupp av fördefinierade arbetsuppgifter

Med hjälp av kopplingen till vårt kalkylprogram Bidcon får du en bra start på din planering. Direkt från kalkylen får du aktiviteter, milstolpar, resurser och kostnader som du sedan kan arbeta vidare med i Asta Powerproject.

Enkelt att ändra och planera om
Alla projekt är fulla med villkor och beroenden. En arbetsuppgift kan inte börja förrän en annan är klar. En tredje arbetsuppgift kan inte börja förrän något villkor utanför projektet är uppfyllt. Att hålla reda på alla sådana villkor och beroenden kan vara nog så betungande. Speciellt om – eller kanske snarare när – det blir förändringar och du måste revidera tidsplanen. Men låt Asta Powerproject hålla reda på dem. En omplanering blir då ett enkelt musklick.

Beroenden mellan arbetsuppgifter matar du in på samma enkla sätt som arbetsuppgifterna: rita länkar direkt i tidsplanen med hjälp av musen. Villkor som kommer utifrån lägger du in i form av start- och slutflaggor.

Tidigaste slutdatum
Genom att låta Asta Powerproject göra en så kallad omräkning av tidplanen får du reda på vad alla villkor och beroenden får för praktiska konsekvenser. När kan projektet vara färdigt som tidigast? Vilka arbetsuppgifter har glapp och kan försenas utan att försena projektet? Vilka arbetsuppgifter ligger på den kritiska linjen och bestämmer projektslut? Vissa arbetsuppgifter kanske ska ligga så sent som möjligt även om projektet ska vara färdigt så tidigt som möjligt. All sådan tidsplanering får du hjälp med av Asta Powerproject.

Kostnadsplanering
Kostnaderna i ett projekt kan anges direkt i Asta Powerproject, men med överföringen från kalkylprogrammet Bidcon ges möjligheten till en effektiv kostnadsplanering. Du kan arbeta med betalningsplaner, kostnadsuppföljning m.m.

För att studera kostnadsflödet tar du fram kostnadsdiagram under tidsplanen. Lägg in milstolpar i tidsplanen som representerar fakturering enligt betalningsplanen. Du ser direkt om underskott kommer att uppstå och i så fall när.

Resursplanering
Genom att lägga in ditt resursbehov i tidplanen får du möjlighet att skapa jämn resursbeläggning och undvika överbeläggningar. I Asta Powerproject kan resurser vara av två olika slag; dels permanenta som personal, maskiner, etc, dels konsumerbara som t.ex. material av olika slag. Du skapar de resurser du behöver och tilldelar dem till arbetsuppgifter med enkel dra och släpp-teknik.

Line of Balance
I vissa typer av projekt när samma arbetsuppgift ska utföras på en mängd ställen kan man ha nytta av att titta på projektet ur ett så kallat Line of balance perspektiv. På så sätt kan du optimera tex hur många arbetslag du ska ha för spackling, målning etc.

Resursdiagram
I tidplanen kan du ta fram diagram som visar resursutnyttjandet. Du kan direkt avslöja ledig kapacitet och överbeläggningar. Vid en överbeläggning kan det vara svårt att se vilka arbetsuppgifter det är som bidrar till överbeläggningen. I Asta Powerproject kan du dock med ett enkelt musklick i diagrammet filtrera fram dessa arbetsuppgifter och åtgärda problemet.

Vyer
En vy kan sägas vara en fördefinierad arbetsmiljö; ett visst sätt att betrakta projektet på. Med vyn sparas utseendeinställningar, filter, sorteringsordningar etc, dvs allt sådant som gör att du känner igen dig. Med hjälp av vybegreppet kan du skapa ett antal fördefinierade arbetsmiljöer anpassade efter vad du ska göra – planera, följa upp, skriva ut etc – och sedan enkelt växla mellan dem.

Samverkan med andra program
Kopplingar finns till en mängd andra programvaror såsom kalkylprogram, CAD-program (för 4D-modellering) och andra planeringsprogram som MS-project och Primavera. Man kan även skapa egna macron för att kommunicera med andra program.

Projektplanering i stora projekt inom bl.a. bygg- och installationsbranschen
I stora projekt är det viktigare än någonsin att skapa struktur och överblick. Ett enkelt sätt är att färglägga arbetsuppgifterna – man kan säga att man klassificerar dem. Olika färger får betyda olika saker som t.ex. ansvarig, projektdel, utförare, etc. Du färglägger arbetsuppgifter – klassificerar dem – genom att tilldela dem koder med enkel dra och släpp-teknik. Du skapar själv de koder du behöver.

Förutom att använda koderna för att färglägga med kan du även använda dem för att filtrera eller sortera på. Du kan då lätt välja ut eller sortera arbetsuppgifterna på önskat sätt, t.ex. bara visa arbetsuppgifter som en viss person är ansvarig för.

Undertidplaner
Med hjälp av undertidplaner kan du skapa en överskådlig struktur av tidplaner och undertidplaner, i så många nivåer du behöver. Du kan även hantera flera parallella projekt eller delprojekt med hjälp av undertidplaner

Summerade arbetsuppgifter
En summerad arbetsuppgift är en sammanfattande arbetsuppgift som representerar flera arbetsuppgifter i samma tidsplan. Dubbelklicka på den och den vecklar ut sig och visar sitt innehåll. Dubbelklicka igen och den drar ihop sig och visar bara det sammanfattande strecket. På så sätt får du både översikt och har tillgång till detaljerna.

Hängmattor
Hängmattor använder man för att sammanställa arbetsuppgifter som ligger på olika ställen i projekthierarkin, utan att behöva ändra i projekthierarkin. En kopia av arbetsuppgiften placeras i hängmattan medan originalet ligger kvar på sin ursprungliga plats.

Uppföljning skapar projektstyrning
Du stämmer av projektet genom att vid vissa avstämningsdatum mata in framdriften, dvs hur långt respektive arbetsuppgift har kommit. Perioden mellan två avstämningsdatum kallas en avstämningsperiod. Du kan ha så många avstämningsperioder du önskar och få framdriften uppdelad per avstämningsperiod. Varje avstämningsperiod har sina egna avstämningsdata och sin egen avstämningslinje, vilket gör att du i efterhand kan se när en viss arbetsuppgift utfördes.

Räkna om
När du genomfört en avstämning vet du vad som är gjort och vad som återstår att göra. Den kunskapen kan du nu enkelt ta hänsyn till genom att låta Asta Powerproject räkna om tidsplanen och räta ut avstämningslinjen (eftersom det som inte är gjort idag måste göras någon gång i framtiden). Med ett enkelt musklick har du inarbetat det aktuella projektläget i den fortsatta planeringen.

Jämför med basprojektet
Den omräknade tidsplanen skiljer sig förmodligen mer eller mindre från den ursprungliga. Den omräknade tidsplanen är dock mer realistisk eftersom den tar hänsyn till dagsläget. Skillnaderna mellan de två tidplanerna kan du lätt se genom att i den omräknade tidsplanen ta fram och visa den ursprungliga i form av ett s.k. basprojekt – en speciell sorts kopia av projektet som du kan göra när som helst

Snygga, lättlästa utskrifter med egen design
Tidplanen är ett utmärkt hjälpmedel för att presentera projektet för andra. Det är viktigt att kunna skriva ut den på ett sätt som passar sammanhanget. I Asta Powerproject har du stora möjligheter formge utskrifterna på ett snyggt och enhetligt sätt. Du kan t ex skriva ut din tidplan i en fördefinierad ram med företagets logga och välja att anpassa utskriften till en eller flera sidor.

Riskanalys projekt
Alla projekt innebär ett risktagande. En arbetsuppgifts längd kan vara osäker, kostnader och prestationer kan variera etc. Noggrannheten i beräkningen av projektets slutdatum, kostnad, intäkt etc. är direkt beroende av noggrannheten i dina bedömningar av arbetsuppgifternas längder.

Med Risk Analysis kan du ta hänsyn till osäkerheterna i dina bedömningar och identifiera de delar av projektet som löper störst risk att förorsaka problem; tidsmässigt eller kostnadsmässigt. Det är inte säkert att det är arbetsuppgifterna på kritiska linjen som kommer att vara avgörande.

Vad händer om – scenarier
Baserat på dina bedömningar av osäkerheterna i projektet, beräknar Risk Analysis sannolikheten för ett mycket stort antal olika tänkbara projektutfall; var och en med sin egen sannolikhet att inträffa och var och en med sin egen kritiska linje. Projektet kan sedan räknas om baserat på det projektutfall du väljer varvid alla start- och slutdatum ändras med hänsyn till detta.

Asta Site Progress

Asta Site Progress för Asta Powerproject är en nedladdningsbar app som gör det möjligt för mobila användare att göra uppföljning av arbetsuppgifter och enstaka händelser direkt från arbetsplatsen mot en Asta Powerproject-tidplan. Uppföljningar kan göras och skickas via din mobiltelefon, handdator och även via webben.

Sammanställning av data från flera projekt på flera olika platser kan vara ett administrativt problem som kan leda till sen upptäckt av förseningar och bromsa produktiviteten. Med Asta Site Progress kan du göra uppföljningar och skicka rapporter från vilken plats som helst, när som helst.

Välkommen att kontakta oss för vidare information

Asta Enterprise

Asta Enterprise är programvaran som möjliggör att flera personer samtidigt kan arbeta i ett gemensamt projekt och omedelbart se ändringar som andra användare gör. All data samlas i en central databas, vilket innebär att de tidplaner som är samlade under det gemensamma projektet delar alla på samma biblioteksutforskare och innehållet som finns där. I och med att t ex resurser delas mellan tidplaner i det gemensamma projektet, så optimeras resursnyttjandet. Användarna har alltid aktuell projektdata och projektansvariga får en bra överblick över samtliga tidplaner, resurser och kostnader som hör till det gemensamma projektet.

BIM

Asta Powerproject 4D – använd kraften i 4D för en exaktare planering
Länka aktiviteter till 3D-modellens komponenter och använd den visuella kraften i 4D

 • Identifiera enkelt problem som inte alltid är uppenbara i traditionella tidplaner.
 • Skapa olika scenarier för att bedöma genomförbarheten av utförandet och hitta de bästa alternativa lösningarna.
 • Arbeta med planering och modell i samma programvara, se hur en ändring i tidplanen direkt påverkar modellen.
 • Integrera faktisk rapportering från arbetsplatser.
 • Visa projektets framåtskridande visuellt i 3D och jämför på ett överskådligt sätt planerat mot faktiskt läge.
 • Studera hur byggprocessen ser ut i olika skeden genom hela projektet.

Det går snabbt att lära sig tack vare enkel navigering

 • Du skapar enkelt projektplaner från 3D-modeller.
 • Lättarbetad ’Dra och släpp’-teknik mellan modell och Gantt-diagram.
 • Visa modeller både externt och internt.
 • Funktionalitet med delad vy på skärmen underlättar arbetet med jämförelser.
 • Asta Powerproject 4D är fullt integrerat i det välbekanta Asta Powerproject-gränssnittet

 

Läs mer i produktbladet Asta Powerproject 4D

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi tillhandahåller grund- och fortsättningsutbildning i vårt projektplaneringsprogram Asta Powerproject. I grundkursen går vi igenom de grundläggande funktionerna i programmet och i fortsättningskursen tittar vi lite djupare på hur man anpassar programmet till sin egen verksamhet. Förutom utbildningarna i programmet erbjuder vi en metodikkurs där vi går igenom hur man bygger en projektplan.

Asta Powerproject utbildning

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Hosting
Säker hyrlösning för användning av våra programvaror oavsett om det gäller en eller flera användare och passar såväl små som stora företag. Det är enkelt att komma igång och du slipper blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en enhet med Internetanslutning, installera drivrutinen och logga in för att börja jobba. Kraven på uppkopplingshastighet är låga och det fungerar bra med exempelvis GPRS och 3G.
Elecosoft garanterar en driftsäker servermiljö där backup sker flera gånger per dag och vi sköter alla programuppdateringar, som du automatiskt får ta del av. Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månadskostnad och en lösning som gör det möjligt för alla på ditt företag som använder programmet att ta del av samma information snabbt och effektivt, oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret.