Projektstyrning, tidplaner och riskanalys – Plancon Powerproject – Elecosoft  
Elecosoft

Programvaror och tjänster som formar morgondagens miljöer

Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster för bygg- och installationsbranschen. Genom en kombination av en gedigen branscherfarenhet och teknisk spetskunskap erbjuder vi tjänster och programvaror som verkligen löser dina behov av planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning. LÄS MER

Våra programvaror

Elecosoft utvecklar effektiva och användarvänliga programvaror för hela byggindustrin och för hela byggprocessen. Det är vår hemmaplan och vår passion. Välkända program som hjälper dig med projektplanering, CAD, konstruktion, kalkylering, dimensionering och projekthantering. Och ännu mer är på gång. Våra programvaror utvecklas kontinuerligt efter våra kunders behov och vi introducerar kontinuerligt nyheter som kommunicerar med övriga Elecosoft-program och andras via tex BIM Cloud lösningar. Projektplaneringprogrammet Plancon Powerproject har anpassats efter våra kvalitetskrav och för att fungera tillsammans med övriga programvaror. Vi fortsätter samtidigt utbilda och supporta den "gamla" Plancon.

 

Kalkylering

 

En kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter.

 

Ett kalkylprogram för små och stora företag inom bygg- och anläggningsarbete.

 

Ett program för prissättning av ÄTA-arbeten enligt ventilationsbranschens à-prislistemall.

 

Ett kalkylprogram för ventilationsbranschen utvecklat av ventilationskalkylatorer.

 

Ett komplett system för kalkylering av större anbud och projekt anpassat för VVS-branschen.

 

Mätpennan som hjälper dig att enkelt göra linjära-, areal- och volymmätningar med precision vid beräkningar, budgivning eller planering.

Konstruktion & produktion

 

Ett verktyg för effektiv dimensionering av pelare och balkar i stål och trä enligt Eurokod.

 

Programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor.

 

Ett komplett CAD-verktyg för allt från skiss till produktionsstyrning, allt från en modell (BIM).

Projekthantering

 

Projekthanteringsprogrammet som fungerar som den sammanhållande länken och håller ihop alla dina projekt med ÄTA-listor, dagbok, dokument mm.

Projektplanering

 

Projektstyrning och riskanalys med tidplaner. Du skapar enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med.

 

Plancon Planner är projektplaneringsprogrammet som hjälper till vid tids-, resurs- och kostnadsplanering.

 

I Powerproject skapar du enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med. Det kraftfulla och lättarbetade systemet skapar ständigt nya möjligheter för den som använder systemet. Genom uträknade kalkyler och analyser kommer ni fram till hur ni på bästa sätt fördelar resurser och tillgångar inför ett nytt projekt eller ny period.
Programfilm Powerproject

 

Projektstyrning och riskanalys med tidsplaner

Fördelar med Powerproject:

  • Den hierarkiska strukturen där man hela tiden har en översikt av projektstrukturen i projektvyn
  • Enkel dra-och släpp teknik för alla tilldelningar
  • Möjlighet att koda, sortera och filtrera projektet efter godtyckligt antal parametrar
  • Enkelt att skapa snygga lättlästa utskrifter med egen design
  • Enkel flexibel resurshantering med tydlig presentation av resurskurvor av valfritt slag

Passar många branscher

Powerproject är lättanvänt och passar de flesta tillämpningar. Över 35 000 användare i Sverige och Europa använder Powerproject för sin projektstyrning och för att utföra eventuella riskanalyser. Byggbranschen är ett stort tillämpningsområde, men det finns många andra som t.ex. kommunal verksamhet, konsultverksamhet, transportplanering, bemanningsplanering, industri etc.

Asta Powerproject monitor

 

 

Powerproject

Professionell tidsplanering – snabbt och enkelt

Powerproject har gjort sig känt genom att det är så enkelt att använda. Användargränssnittet är intuitivt och direkt. Arbetssätt, menyflikar, snabbtangenter etc känner du igen från Microsoft® Office®. Du arbetar ofta på samma sätt som för hand. Arbetsuppgifter och milstolpar med sina inbördes logiska samband – med överlapp eller fördröjningar – ritar du helt enkelt med musen direkt i tidsplanen. Du kan flytta och kopiera, i höjdled och sidled, inom en tidsplan, mellan tidplaner, mellan projekt, ändra tidsskalan kontinuerligt, ha olika tidsskalor på olika ställen i tidsplanen, utforma datumfältet efter eget huvud, använda intuitiv drag och släpp-teknik för att göra tilldelningar av kalendrar, koder, resurser, kostnadsställen etc. Du kan även skapa aktivitetskataloger för att snabbt kunna infoga en hel grupp av fördefinierade arbetsuppgifter

Med hjälp av kopplingen till vårt kalkylprogram Bidcon får du en bra start på din planering. Direkt från kalkylen får du aktiviteter, milstolpar, resurser och kostnader som du sedan kan arbeta vidare med i Powerproject.

Enkelt att ändra och planera om

Alla projekt är fulla med villkor och beroenden. En arbetsuppgift kan inte börja förrän en annan är klar. En tredje arbetsuppgift kan inte börja förrän något villkor utanför projektet är uppfyllt. Att hålla reda på alla sådana villkor och beroenden kan vara nog så betungande. Speciellt om – eller kanske snarare när – det blir förändringar och du måste revidera tidsplanen. Men låt Powerproject hålla reda på dem. En omplanering blir då ett enkelt musklick.

Beroenden mellan arbetsuppgifter matar du in på samma enkla sätt som arbetsuppgifterna: rita länkar direkt i tidsplanen med hjälp av musen. Villkor som kommer utifrån lägger du in i form av start- och slutflaggor.

Tidigaste slutdatum

Genom att låta Powerproject göra en så kallad omräkning av tidplanen får du reda på vad alla villkor och beroenden får för praktiska konsekvenser. När kan projektet vara färdigt som tidigast? Vilka arbetsuppgifter har glapp och kan försenas utan att försena projektet? Vilka arbetsuppgifter ligger på den kritiska linjen och bestämmer projektslut? Vissa arbetsuppgifter kanske ska ligga så sent som möjligt även om projektet ska vara färdigt så tidigt som möjligt. All sådan planering får du hjälp med av Powerproject.

Kostnadsplanering

Kostnaderna i ett projekt kan anges direkt i Powerproject men med överföringen från Bidcon ges möjligheten till en effektiv kostnadsplanering. Du kan arbeta med betalningsplaner, kostnadsuppföljning m.m.

För att studera kostnadsflödet tar du fram kostnadsdiagram under tidsplanen. Lägg in milstolpar i tidsplanen som representerar fakturering enligt betalningsplanen. Du ser direkt om underskott kommer att uppstå och i så fall när.

Resursplanering

Genom att lägga in ditt resursbehov i tidplanen får du möjlighet att skapa jämn resursbeläggning och undvika överbeläggningar. I Powerproject kan resurser vara av två olika slag; dels permanenta som personal, maskiner, etc, dels konsumerbara som t.ex. material av olika slag. Du skapar de resurser du behöver och tilldelar dem till arbetsuppgifter med enkel dra och släpp-teknik.

Line of Balance

I vissa typer av projekt när samma arbetsuppgift ska utföras på en mängd ställen kan man ha nytta av att titta på projektet ur ett så kallat Line of balance perspektiv. På så sätt kan du optimera tex hur många arbetslag du ska ha för spackling, målning etc.

Resursdiagram

I tidplanen kan du ta fram diagram som visar resursutnyttjandet. Du kan direkt avslöja ledig kapacitet och överbeläggningar. Vid en överbeläggning kan det vara svårt att se vilka arbetsuppgifter det är som bidrar till överbeläggningen. I Powerproject kan du dock med ett enkelt musklick i diagrammet filtrera fram dessa arbetsuppgifter och åtgärda problemet.

Vyer

En vy kan sägas vara en fördefinierad arbetsmiljö; ett visst sätt att betrakta projektet på. Med vyn sparas utseendeinställningar, filter, sorteringsordningar etc, dvs allt sådant som gör att du känner igen dig. Med hjälp av vybegreppet kan du skapa ett antal fördefinierade arbetsmiljöer anpassade efter vad du ska göra – planera, följa upp, skriva ut etc – och sedan enkelt växla mellan dem.

Samverkan med andra program

Kopplingar finns till en mängd andra programvaror såsom kalkylprogram, CAD-program (för 4D modellering) och andra planeringsprogram såsom MS-project och Primavera. Man kan även skapa egna macron för att kommunicera med andra program.

Projektplanering i stora projekt

I stora projekt är det viktigare än någonsin att skapa struktur och överblick. Ett enkelt sätt är att färglägga arbetsuppgifterna – man kan säga att man klassificerar dem. Olika färger får betyda olika saker som t.ex. ansvarig, projektdel, utförare, etc. Du färglägger arbetsuppgifter – klassificerar dem – genom att tilldela dem koder med enkel dra och släpp-teknik. Du skapar själv de koder du behöver.

Förutom att använda koderna för att färglägga med kan du även använda dem för att filtrera eller sortera på. Du kan då lätt välja ut eller sortera arbetsuppgifterna på önskat sätt, t.ex. bara visa arbetsuppgifter som en viss person är ansvarig för.

Undertidplaner

Med hjälp av undertidplaner kan du skapa en överskådlig struktur av tidplaner och undertidplaner, i så många nivåer du behöver. Du kan även hantera flera parallella projekt eller delprojekt med hjälp av undertidplaner

Summerade arbetsuppgifter

En summerad arbetsuppgift är en sammanfattande arbetsuppgift som representerar flera arbetsuppgifter i samma tidsplan. Dubbelklicka på den och den vecklar ut sig och visar sitt innehåll. Dubbelklicka igen och den drar ihop sig och visar bara det sammanfattande strecket. På så sätt får du både översikt och har tillgång till detaljerna.

Hängmattor

Hängmattor använder man för att sammanställa arbetsuppgifter som ligger på olika ställen i projekthierarkin, utan att behöva ändra i projekthierarkin. En kopia av arbetsuppgiften placeras i hängmattan medan originalet ligger kvar på sin ursprungliga plats.

Uppföljning skapar projektstyrning

Du stämmer av projektet genom att vid vissa avstämningsdatum mata in framdriften, dvs hur långt respektive arbetsuppgift har kommit. Perioden mellan två avstämningsdatum kallas en avstämningsperiod. Du kan ha så många avstämningsperioder du önskar och få framdriften uppdelad per avstämningsperiod. Varje avstämningsperiod har sina egna avstämningsdata och sin egen avstämningslinje, vilket gör att du i efterhand kan se när en viss arbetsuppgift utfördes.

Räkna om

När du genomfört en avstämning vet du vad som är gjort och vad som återstår att göra. Den kunskapen kan du nu enkelt ta hänsyn till genom att låta Powerproject räkna om tidsplanen och räta ut avstämningslinjen (eftersom det som inte är gjort idag måste göras någon gång i framtiden). Med ett enkelt musklick har du inarbetat det aktuella projektläget i den fortsatta planeringen.

Jämför med basprojektet

Den omräknade tidsplanen skiljer sig förmodligen mer eller mindre från den ursprungliga. Den omräknade tidsplanen är dock mer realistisk eftersom den tar hänsyn till dagsläget. Skillnaderna mellan de två tidplanerna kan du lätt se genom att i den omräknade tidsplanen ta fram och visa den ursprungliga i form av ett s.k. basprojekt – en speciell sorts kopia av projektet som du kan göra när som helst

Snygga, lättlästa utskrifter med egen design

Tidplanen är ett utmärkt hjälpmedel för att presentera projektet för andra. Det är viktigt att kunna skriva ut den på ett sätt som passar sammanhanget. I Powerproject har du stora möjligheter formge utskrifterna på ett snyggt och enhetligt sätt. Du kan t ex skriva ut din tidplan i en fördefinierad ram med företagets logga och välja att anpassa utskriften till en eller flera sidor.

Riskanalys projekt

Alla projekt innebär ett risktagande. En arbetsuppgifts längd kan vara osäker, kostnader och prestationer kan variera etc. Noggrannheten i beräkningen av projektets slutdatum, kostnad, intäkt etc. är direkt beroende av noggrannheten i dina bedömningar av arbetsuppgifternas längder.

Med tilläggsmodulen Risk Analysis kan du ta hänsyn till osäkerheterna i dina bedömningar och identifiera de delar av projektet som löper störst risk att förorsaka problem; tidsmässigt eller kostnadsmässigt. Det är inte säkert att det är arbetsuppgifterna på kritiska linjen som kommer att vara avgörande.

Vad händer om – scenarier

Baserat på dina bedömningar av osäkerheterna i projektet, beräknar Risk Analysis sannolikheten för ett mycket stort antal olika tänkbara projektutfall; var och en med sin egen sannolikhet att inträffa och var och en med sin egen kritiska linje. Projektet kan sedan räknas om baserat på det projektutfall du väljer varvid alla start- och slutdatum ändras med hänsyn till detta.

Powerproject Enterprise

Vi säljer även programvaran Powerproject Enterprise Server som kan användas tillsammans med Powerproject. Projektdata lagras då i en databas som gör det möjligt för flera användare att arbeta med samma projekt samtidigt.

Dokument

Produktblad Powerproject (pdf)

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Vi tillhandahåller grund- och fortsättningsutbildning i vårt projektplaneringsprogram Powerproject. I grundkursen går vi igenom de grundläggande funktionerna i programmet och i fortsättningskursen tittar vi lite djupare på hur man anpassar programmet till sin egen verksamhet. Förutom utbildningarna i programmet erbjuder vi en metodikkurs där vi går igenom hur man bygger en projektplan.

Powerproject utbildning

Site Progress

Site Progress för Powerproject är en nedladdningsbar app som gör det möjligt för mobila användare att göra uppföljning av arbetsuppgifter och enstaka händelser direkt från arbetsplatsen mot en Powerproject-tidplan. Uppföljningar kan göras och skickas via din mobiltelefon, handdator och även via webben.

Sammanställning av data från flera projekt på flera olika platser kan vara ett administrativt problem som kan leda till sen upptäckt av förseningar och bromsa produktiviteten. Med Site Progress kan du göra uppföljningar och skicka rapporter från vilken plats som helst, när som helst.

Välkommen att kontakta oss för vidare information

Powerproject - Site Progress

 
Skriv ut sidan


Intresseanmälan Powerproject

Här kan du skicka ett meddelande till Elecosoft. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

 
 
 

Referenser

 
 

Följ oss

Facebook

Senior utvecklare sökes

Vi söker nu en senior utvecklare till vårt kontor i Skellefteå som vill vara med och utveckla framtidens programvaror för byggbranschen. På Elecosoft kommer du att ingå i ett team […]

 
 
 
https://www.elecosoft.se/ https://www.elecosoft.se/wp/wp-content/themes/consultectema

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.

Stäng