Sitecon är projekthanteringsprogram, skräddarsytt för att ge bästa möjliga stöd för olika sorts projektledare, hantverkare, platschefer och arbetsledare i såväl små som stora företag. Projekthanteringsprogrammet är till för såväl den vane projektledaren inom byggbranschen som hantverkaren och hjälper dig med allt från att hålla koll på projektet till att snabbare få iväg dina fakturor. En intressant funktionalitet är Sitecon Webb som möjliggör registrering av arbetsordrar och tid direkt i din smartphone, läsplatta eller laptop.

Projekthanteringsprogrammet Sitecon - Den sammanhållande länken

Från tidrapportering till hantering av ÄTA-arbeten

Sitecon projektledningsprogram innehåller bland annat funktioner för att:

  • Föra dagbok
  • Hantera ändrings- och tilläggsarbeten
  • Enkelt spara e-post och bifogade filer direkt till projektmappen
  • Registrera arbetad tid
  • Hantera arbetsordrar
  • Skapa dokument med hjälp av dokumentmallar
  • Arbeta med egenkontroller och checklistor med funktioner för avbockning och signering

Projekthanteringsprogrammet gör det också möjligt att på ett smidigt sätt låta andra ta del av materialet, via e-postfunktioner eller genom att arbeta tillsammans i nätverk. Nedan kan du läsa mer om de olika modulerna i Sitecon.

Branschspecifika versioner

I grunden finns mallar för bygg och anläggning men Sitecon finns även i fem branschspecifika versioner. En för medlemmar i EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), en för medlemmar i PLR (Plåtslageriernas Riksförbund) och MVR (Mekaniska Verkstädernas Riksförbund), en för medlemmar i TiB (Takentreprenörerna), en för medlemmar i Golvbranschen (GBR) och slutligen en version för VS-branschen.

Moduler i Sitecon

Sitecon består av ett antal moduler (delar). Man kan med fördel arbeta med alla modulerna, men det är också möjligt att arbeta med några specifika moduler beroende på hur verksamheten ser ut och vilka behov som finns.

Dagbok
Föra dagbok är ett bra sätt att dokumentera det pågående arbetet på byggarbetsplatsen eller inom firman. I dagboken kan man även koppla bilder och dokument till dagboksbladen från det pågående arbetet.

Avvikelser & ÄTA
Här sammanställs de avvikelser och ÄTA (ändrings- & tilläggsarbeten) som dyker upp under arbetets gång. Möjlighet finns att koppla dokument till avvikelsen och för Bidcon-användare inom el, bygg och anläggning har modulen även en kalkylfunktion.

Dokumenthantering
I denna modul samlas alla dokument som hör till projektet, såsom kalkyler, tidplaner, ritningar, mail till och från olika kontaktpersoner, bilder och textdokument. Alla dokument sparar du i den mappstruktur som automatiskt skapas till projekten, detta gör att alla på ert företag hittar lätt.

Här finns också många färdiga dokumentmallar som kan användas i projekten. Inköpsmallarna kan enkelt skickas till flera mottagare med deras personliga uppgifter i sidhuvudet, utan att de ser övriga mottagare. För egenkontroller och checklistor finns ett speciellt dokumentformat med funktioner för avbockning och signering.

Kostnadsavstämning
Detta är en tilläggsmodul som programmet kan kompletteras med för användare av Bidcon Bygg & Anläggning. Här finns funktioner för att kunna göra en ekonomisk uppföljning av projektet. Budgeten skapas från din Bidcon-kalkyl och du väljer själv på vilken nivå avstämningen ska ske, t ex på konto eller på byggdel. Koppling mot ekonomisystem för inläsning av transaktioner är möjlig.

Tidrapportering
Tidrapporteringen är ett utmärkt verktyg för att fördela arbetad tid, resor mm på olika projekt och arbetsordrar. Informationen används sedan till att skapa bland annat faktura- och löneunderlag. Denna funktion finns även på webbben.

Arbetsorder
I denna modul registrerar man arbetsordrar och fyller i uppgifter om vad som ska göras, samt tid och plats för när arbetet ska utföras. Arbetsorden kan därefter skrivas ut, e-postas, skickas ut till Sitecon Webb eller nås via nätverksaccess. I modulen sammanställs även kostnader som ingår i arbetsordern och man får då fram ett fakturaunderlag som kan skickas ut till kunden. Modulen arbetsorder fungerar fullt ut både i Sitecon på kontoret och på webben.

Register
Här samlas alla uppgifter som rör företag, personer och projekt på ett och samma ställe. Informationen nås och används sedan av alla andra moduler i programmet. Du sparar mycket arbete genom att bara behöva skriva in uppgifterna en enda gång. Flera användare kan även jobba mot ett gemensamt register.

Sitecon Webb – En webblösning för arbetsorder och tidrapportering

Nu kan du både tidsredovisa och arbeta med arbetsordrar vart du än befinner dig! Med Sitecon Webb öppnas nya möjligheter till mobilitet och tidsvinster. All information synkroniseras till Sitecon på kontoret vilket gör att återkopplingen om pågående och utförda arbeten sker direkt. Projekten kan lättare följas upp och arbetet kan planeras på ett effektivt sätt.

Sitecon Webb kommer du åt överallt där du har tillgång till Internetuppkoppling. webblösningen har ett responsivt användargränssnitt vilket innebär att den automatiskt anpassar designen till den aktuella skärmstorleken. Du väljer själv om du föredrar laptop, läsplatta eller smartphone.

Tidregistering
Registrera din tid på projekt och arbetsorder var du än befinner dig. I Sitecon Webb har du tillgång till alla projekt som registrerats i Sitecon. Detta innebär att du kan rapportera in all nedlagd tid direkt i systemet så fort arbetet är utfört. På detta sätt kommer tiden in till arbetsledaren som löpande kan stämma av projektet. Du kan signera din tid kontinuerligt så att administratören vet att den är klar för lönehantering och fakturering. Med Sitecon Webb kan du undvika separata tidsrapporter på papper.

Order
Sitecon Webb gör det enkelt att distribuera en registrerad arbetsorder i Sitecon direkt ut till användaren på en arbetsplats, med uppgifter om t ex var och vad arbetet avser. I din smartphone, läsplatta eller laptop kan du därefter komplettera arbetsordern med uppgifter om t ex förbrukat material och nedlagd tid och skicka tillbaka arbetsordern med de nya uppgifterna till Sitecon. En arbetsorder kan också skapas direkt i din smartphone, läsplatta eller laptop för att hämtas in till Sitecon och registreras i lämpligt projekt.

Branschspecifika versioner

Sitecon finns även i fem branschspecifika versioner. Detta innebär att de har tillgång till dokumentmallar som är anpassade till respektive bransch.

El-installatörer EIO
I denna version av Sitecon ingår även dokumentmallar från EIOFORM som är EIOs elektroniska blankettsystem framtaget för elbranschen. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat kvalitetsäkringsystem och Entreprenad/Administrativa blanketter.

Plåt/Vent/Smide PLR/MVR
I denna version tillhandahåller vi medlemmar i PLR/MVR dokumentmallar från FR2000 Plåt och Vent. Det är ett system för verksamhetsledning som riktar sig till ventilationsföretag och plåtslagerier. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 underhålls av PLR/MVR som också tillhandahåller utbildningar i verksamhetsledningssystemet samt certifiering av medlemsföretag som inför detta. Mer information om FR2000-systemet återfinns på www.fr2000.se

VS-montörer
I denna version ingår även dokumentmallar anpassade för VS-branschen som är framtagna i samarbete med Produktblad direkt. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat egenkontroller och riskbedömning.

Golvläggarna GBR
I denna version ingår även dokumentmallar anpassade för golvbranschen som är framtagna i samarbete med GBR. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat egenkontroller och checklistor.

Takentreprenörerna TiB
I denna version ingår även dokumentmallar anpassade för takläggarbranschen som är framtagna i samarbete med TiB. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat kvalitetsäkringsystem och Entreprenad/Administrativa blanketter.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Vi tillhandahåller olika grundkurser för våra Sitecon användare. Grundkurserna är uppdelad och inriktad mot olika verksamheter. Dessutom erbjuder vi en kurs anpassad för dig som administrerar Sitecon.

Sitecon Utbildning

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Hosting
Säker hyrlösning för användning av våra programvaror oavsett om det gäller en eller flera användare och passar såväl små som stora företag. Det är enkelt att komma igång och du slipper blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en enhet med Internetanslutning, installera drivrutinen och logga in för att börja jobba. Kraven på uppkopplingshastighet är låga och det fungerar bra med exempelvis GPRS och 3G.
Elecosoft garanterar en driftsäker servermiljö där backup sker flera gånger per dag och vi sköter alla programuppdateringar, som du automatiskt får ta del av. Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månadskostnad och en lösning som gör det möjligt för alla på ditt företag som använder programmet att ta del av samma information snabbt och effektivt, oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret.